За нас

Конкурс за младежки инициативи 

Конкурсът цели да стимулира младежите от гр. Пловдив, Сопот и Хисаря*да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост по теми, свързани с: човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни   пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи.  Идеята на конкурса е мотивация на младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна. Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Конкурсът ще се раздели на 6 етапа за кандидатстване и ще бъдат одобрени 40 младежки инициативи за целия период.

Очаквайте следващия етап, в който ще може да се включите. 

Конкурсът е насочен към реализация по следните направления:

 • Изкуство и занаяти;
 • Образование и наука;
 • Културни и познавателни активности;
 • Опазване на околната среда ;
 • Подпомагане и развитие.

 

Подадените предложения ще бъдат разгледани, оценени и при необходимост ще се проведе кратко интервю с кандидатите.

Оценката на проектните предложения ще се извършва на база следните критерии:

 • Принос за реализацията на целите на проекта;
 • Иновативни подходи и пространства;
 • Уникалност на проекта;
 • Включване на граждани в реализацията на проекта;
 • Принос за привличане и развитие на нови публики;
 • Устойчивост на проекта.

Кой може да кандидатства? 

 • физически лица от 15 до 29 г. от  гр. Пловдив, Сопот и Хисаря;
 • неформална група младежи;
 • ученически съвети;
 • творци;
 • младежки клубове.

Кой не може да участва?

 • НПО;
 • Детски градини, училища, университети и други образователни структури;
 • Общински структури.

Екип

Екипът на ОП Младежки център Пловдив включва 19 човека. Тяхна основна цел е да подпомогнат младите хора за справяне с предизвикателствата, пред които се изправят, чрез включването им в програми и дейности, разработени съгласно целите и приоритетите на Съвета на Европа. Освен основния екип от служители, в центъра работят и външни експерти, извършващи дейности в определени сфери. За доброто състояние и нормалното функциониране на ОП „Младежки център Пловдив“ се грижи и екип от домакин, работник поддръжка, хигиенисти и охрана.

Димитрия Тодорова – Андонова –  Директор


На 33 години, омъжена, с едно дете. Магистър по „Публична администрация“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Професионалният ми опит започва от началото на 2009 г. в дирекция „Спорт и младежки дейности“ при Община Пловдив. От месец януари 2015 г. съм назначена за управител на Младежки център Пловдив. Това е един от най-значимите проекти в града ни, където младите хора могат да развият своите умения и да се чувстават социално отговорни. За мен има само две думи, с които мога да определя ОП „Младежки център Пловдив“, а именно: „Кауза“ и „Смисъл“!

Иванка Сърменова- главен счетоводител


Професионалният ми опит до момента е предимно в Дирекция „Счетоводство“ към Община Пловдив, където бях експерт повече от 7 години. Работя в ОП „Младежки център Пловдив“ от месец май 2017 г., защото смятам, че това е мястото, което дава много на децата и младите хора в града ни да се развиват, усъвършенстват и да бъдат полезни за обществото.

Mария Ангелова – образователен съветник


Завършила съм магистърска степен „Превод и бизнес комуникации“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Предишният ми професионален опит е в областта на чуждоезиковото обучение като преподавател по английски език на ученици и възрастни.

От четири години съм част от екипа на „Младежки център Пловдив“, където осъществявам дейности в сферата на неформалното образование. За мен работата ми в центъра е една изключителна възможност да допринеса за развитието на младите хора, както и съвместно с тях да се опитаме да променим заобикалящата ни реалност в по-добра посока.

София Тотозова – младежки работник


Завършила съм Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. От четири години съм част от екипа на ОП „Младежки  център Пловдив“ и съм щастлива, че имам възможността да работя за младите хора. Имам дългогодишен професионален международен опит в сферата на музиката. Преминала съм специализация от Съвета на Европа и работя в посока насърчаване на общуването, споделянето и взаимното учене.

Марияна Секулова – младежки работник

Радвам се, че съм част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“. С колегите ми работим активно да популяризираме младежката работа и да направим центъра ни разпознаваем. Вярвам, че нашата работа дава нови познания, умения и допринася за пълноценното изграждане на младите хора.

  Весела Розенс- младежки работник

Професионалният ми опит до момента е в областта на туризма и маркетинга. Работя в ОП „Младежки център Пловдив“, защото вярвам в потенциала на младите хора. Смятам, че ако успеем да мотивираме младежите да се образоват, да развиват своите знания и креативност, да бъдат добри и съпричастни, ще завещаем на децата си един по-добър свят. Обичам да посещавам нови места и да научавам за традициите и обичаите на хората там, да чета книги и да слушам музика.

Цонка Драганова-Лазарова – ромски медиатор


Завършила съм “ Предучилищна педагогика“  и  „Психология на социалните дейности“ в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“. Професионалният ми опит е свързан изключително с  деца и младежи в областта на формалното образование и неформалните обучения и дейности; работа с деца и младежи в неравностойно положение и с различен етнически произход. Вярвам, че можем  да им  вдъхнем надежда и кураж , да окажем подкрепа, за да се образоват и развиват своите умения и компетенции, които ще гарантират превръщането им в пълноправни и равностойни членове на обществото, а също така  и активни участници в обществения живот.

 Славчо Стоянов- медиатор


Студент съм в ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност социална педагогика и еднновременно с това работя в ОП „Младежки център Пловдив“. Обичам да контактувам с млади хора и мисля, че през годините съм натрупал  немалък житейски опит, с който мога да им бъда полезен. Обичам да пея, да пътувам и да научавам нови неща.

Събина Бодурова – главен експерт

    

Студентка съм  в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със специалност „Музикознание“. Имам опит в студентското самоуправление на местно и национално ниво като председател на Студентки съвет и част от Национално представителство на студентските съвети. Участвам активно в младежките политики и се надявам да съм полезна  с опита си при работата ми в ОП “Младежки център Пловдив“. Обичам да работя по различни музикални проекти, да пея и да правя музика.

Надежда Гарова – главен експерт


Завършила съм журналистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и продължавам своето обучение в сферата на бизнес комуникациите и връзките с обществеността. Практиката ми в ПР сферата и авантюристичната ми натура ме отведоха към поредното приключение – да предизвикам младежите да опознаят света на медиите. Смятам, че по този начин ще им помогна да оформят обществената си позиция и да определят по-лесно своето място в заобикалящия ги глобален свят.

Веселин Николчовски – главен експерт


Завършил съм магистърска програма по бизнес икономика в ПУ „Паисий Хилендарски“ и вече година съм част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“, където имам възможност да се развивам в динамична среда. Обичам предизвикателствата и затова приемам работата с младежи за едновременно интересна и отговорна задача.