За нас

Начално училище “Архимандрит Зиновий“ се намира в град Радомир. То е наследник на първото училище в града – вече 147 години.

Началното училище е единственото в България, носещо името на изтъкнатия възрожденец, родолюбец и революционер Архимандрит Зиновий поп Петров. Той е създател на първото класно училище в града и пръв негов директор.

Днес НУ „Архимандрит Зиновий” се утвърждава като конкурентноспособно училище, с непрекъснато обновяване на материалната база и модернизиране на учебно – възпитателния процес, прилагане на нови технологии и интерактивни методи на преподаване.

От 1992 – 1993 учебна година, училището работи по утвърден от МОН учебен план с разширено изучаване на музика, хореография и изобразително изкуство.

204 ученици от І – ІV клас, организирани в 9 паралелки, развиват своите способности и дарби, доближават се до магията на народното творчество. Те навлизат в света на изкуството, където самите те стават участници.

21 учители с отлична методическа подготовка, залагащи на новаторството и пълноценното общуване с ученици и родители, работят с много отговорност и безкрайна любов към децата.

Учителската колегия работи по няколко нови проекти, както за повишаване квалификацията на учителите, така и за разнообразяване и обогатяване на извънкласните и училищните дейности.

Богатата по съдържание училищна дейност прави учениците по–смели и уверени в своите възможности. Създава у тях необходимост и потребност да доказват наученото пред своите връстници от други училища, селища, пред своите родители и обществеността.

Прием

Прием за първи клас – 3 паралелки:

  • I„а” клас – паралелка с разширено изучаване на общообразователна подготовка – музика;
  • I „б” клас – паралелка с разширено изучаване на общообразователна подготовка – хореография;
  • I„в” клас – паралелка с разширено изучаване на общообразователна подготовка – изобразително изкуство.