За нас

ОУ Георги Сава Раковски се намира в с. Партизанин (Стара Загора) и е основно училище, което предлага основно образование – обучение на ученици от първи до осми клас. Учениците, които се обучават в училището са от селата Партизанин и Горно Белево.

ОУ Георги Сава Раковски, с. Партизанин се финансира от общината (общинско училище).

В училището се издават следните сертификати:
– Удостоверение за завършен първи клас;
– Свидетелство за завършена начална степен на образование
– Свидетелство за завършена основна степен на образование

В училището има 2 паралелки за прием на ученици
– непрофилирана паралелка-  със застъпени основно български език и литература, математика, география, история, чужд език
– полуинтернатна група без интензивно изучаване на чужд език.

В занималнята под ръководството на възпитател се провежда самоподготовка, отдих и занимания по интереси. Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с интересите и потребностите на учениците.
Учебните занятия се провеждат в една учебна смяна – сутрин.
Училището организира за учениците си образователни екскурзии.

Прилагане на подходящи учебни методи в съответствие с индивидуалните особености на учениците;
Задълбочена работа с учениците , проявяващи интерес към даден предмет
За онези ученици, които по трудно овладяват уроците, учителите дават консултации за да помогнат на децата в добиването на знания.

Мисията на учебното заведение е да допринесе за едно качествено начално обучение на нашите деца и те да станат по-уверени, можещи и знаещи.