За нас

Основно училище Васил Левски село Преселенци е учебно заведение, което предлага обучение на ученици от 1-8 клас в непрофилирани паралелки.

Сградата на училището е масивна, на два етажа, с десет класни стаи, учителска стая, дирекция, стаи за занимания по интереси, физкултурен салон/който трябва да се ремонтира/ и столово помещение. Сградата е предоставена за безвъзмездно ползване имот – публична общинска собственост по АОС № 18/28.06.1996г. на ОУ Васил Левски село Преселенци, общ.Генерал Тошево, обл. Добрич и се възлага управлението на имота на директора на училището със Заповед №093/11.03.2003г.

Училището разполага със следната база:

 • Специална класна стая за първи клас;
 • Компютърен кабинет
 • Специализиран кабинет по природни науки;
 • Лекарски кабинет;
 • Библиотека;
 • Игротека;
 • Училищен стол.

Прием в ОУ Васил Левски Преселенци

Необходими документи за записване на учениците от първи клас

 • Заявление по образец;
 • Удостоверение за раждане на детето /копие/ и оригинал за сравнение;Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или училище/оригинал/;
 • Документ за постоянен или настоящ адрес на родителите /настойниците/ – копие и оригинал за сравнение;
 • Декларация за информирано съгласие на родителя /настойника/, относно условията на целодневната организация на учебния процес.

Галерия