За нас

Педагогически колеж „Св. Иван Рилски“ е интегриран с ТУ София и е под негово пряко ръководство. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски”, ТУ – София, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград и Националната художествена академия.

Завършилите колежа получават квалификационна степен “специалист”. Това е правоспособност, с която могат да се реализират като учители в начален и среден курс и като педагози по чужд език в детски градини. Желаещите могат да продължат образованието си за “бакалавърска” и ” магистърска” степен в СУ “Св. Климент Охридски” и ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград (за завършилите НУП и ПУП) или в ТУ – специалност Инженерен дизайн, а във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методи” – специалност Педагогика на изобразителното изкуство (за завършилите ТТИИ).

Създаден през 1935 г. като един от трите института за подготовка на прогимназиални учители, колежът в своята над 65-годишна история е обучил около 20 хиляди учители. Възпитаниците на Педагогически колеж – Дупница са утвърдени творци, които се изявяват както в България, така и извън нейните предели.

При откриването за негов патронен покровител е избран Св. Иван Рилски.
“Чрез просвета за България” е избродирано на знамето, връчено през 1935 г. на първия випуск от тогавашния министър на народното просвещение. Това знаме пазим като светиня и до днес. То е символ и предава от поколение на поколение възрожденския дух и възрожденските традиции на българското просветно дело.

Практическите занимания по труд и техника се провеждат в добре обзаведени и оборудвани кабинети, лаборатории и работилници.
Колежът разполага с просторни аудитории, ателиета по рисуване, графика, живопис, скулптура и дизайн.
Материалната база на колежа е обновена и модернизирана, отговаряща на най-новите изисквания за качествено и престижно обучение. Много добри възможности предлага компютърното и чуждоезиковото обучение по английски, френски, немски и руски език.

Отличната материална база включва: Компютърни зали, свързани с Интернет; Ателиета по рисуване, живопис, графика, скулптура и дизайн; Кабинети по електротехника, селско стопанство, готварство и текстил; Работилници по металообработване и дървообработване; Музикална зала; Физкултурен салон; Библиотека, която разполага с богата литература във всички области на науката и изкуството, две общежития.

Специалности в Педагогически колеж Дупница

Тригодишен курс на обучение по следните специалности: ТРУД И ТЕХНИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
За специалностите Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика и чужд език се полага изпит – тест по български език. Балът се образува от удвоената оценка от теста и оценката по български език и математика от дипломата за средно образование.
За специалността Труд и техника, изобразително изкуство се полага изпит по живопис (натюрморт по натура с бои по избор, формат 35х50 см). Балът се образува от удвоената изпитна оценка по живопис и оценката по физика и български език от дипломата за средно образование.

Конкурсният изпит – тест по български език за специалностите Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика и чужд език ще се проведе на 07. 09. 2002 г. (петък).
Конкурсният изпит по живопис за специалността Труд и техника, изобразително изкуство ще се проведе на 08. 09. 2002 г. (събота).
Документите се подават лично от кандидат-студентите, като се проверяват и говорно-комуникативните способности от специалист психолог и логопед.