За нас

Училището предлага:
Подготовка по общообразователни предмети;
Професионална подготовка.

Училището издава:
Диплома за завършено средно образование;
Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за управление на МПС категория В и ТкТ

Прием

През учебната 2017/2018 г ще се обучават ученици по специалностите:

Държавен план- прием в VIII клас:

Професия „Техник – растениевъд”, специалност „Растителна защита и агрохимия”;
Професия „Фермер”, специалност „Производител на селскостопанска продукция”;
Професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“;
Професия „Дизайн“, специалност „Интериорен дизайн“;
Професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“.

Държавен план-прием в IX клас:

Професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“;
Професия „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска продукция“;
Професия „Лаборант“, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусовите производства“;
Професия „Техник-растениевъд“, специалност „Растителна защита и агрохимия“;
Професия „Фермер“, специалност „Земеделец“.

Галерия