За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование РЦПППО – Габрово е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

В областта на координирането се извършват следните дейности:

1. Осигурява координиращи дейности във връзка с оценка на допълнителната подкрепа;

2. Осъществява координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности;

3. Осигурява специалисти в детски градини и училища, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие;

4. Осъществява връзка между родители и Центрове за специална образователна подкрепа и специални училища;

5. Развива разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности;

6. Участва в разработването в областна и общинска стратегия за приобщаващо образование;

7. Организира и провежда регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.

В областта на консултирането се извършват следните дейности:

1. Запознава родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;

2. Консултира родителите за условията на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности;

3. Консултира родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специализирана литература;

4. Консултира родителите и педагогическите специалисти за използването на различните видове терапии – фамилна терапия, арт-терапия, музикотерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;

5. Съдейства за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;

6. Консултира учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално обучение и за професионална реализация;

7. Консултира родителите и педагогическите специалисти в областта за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности.

В областта на диагностичната и образователната функция се извършват следните дейности:

 1. Оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП, чрез регионалния екип;
 2. Ресурсно подпомагане на деца/ученици  със СОП в област Габрово;
 3. Изразява становище за формата на обучение на ученици със СОП;
 4. Изразява становище за насочване на деца/ученици със СОП за обучение в изнесени групи/паралелки в ЦСОП.

В областта на методическата функция се осъществяват следните дейности:

1. Провежда краткосрочни модулни обучения на назначени помощник- учители;

2. Оказва методическа подкрепа на членовете на екипите за личностно развитие в детските градини и училищата, специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа на личностно развитие.

Екип

Ръководител: Даниела Стефанова Халачева – старши експерт предучилищно образование в РУО Габрово. При отсъствие на г-жа Халачева, задълженията се изпълняват от инж. Емилия Дянкова Ангелова – старши експерт по организация на средното образoвание в РУО – Габрово.

Членове на РЦПППО – Габрово :

1. Нелия Николова Джеджева –  старши ресурсен учител;

2. Галя Димитрова Петрова – старши ресурсен учител;

3. Надежда Димова Пунчева – логопед /ресурсен учител/;

4. Евгения Владимирова Милчева – слухово-речеви рехабилитатор /логопед;

5. Десислава Тотева Котова – психолог;

6. Теодора Николаева Янакиева-Деянова – психолог /специален педагог.

Основните функции на РЕПЛР са:

 • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището ;
 • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
 • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
 • Извършва оценка за насочване за обучение в специалните училища;
 • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
 • Предоставя методическа подкрепа;
 • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
 • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
 • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.