За нас

Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Кърджали е разкрит РЦПППО за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО – град Кърджали е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета.

Подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Осъществява дейността си чрез екип от специалисти, в който се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на зрителни затруднения.

Ресурсният център има консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция.

В Ресурсният център работят 17 ресурсни учители, един психолози,един логопед, един учител на деца с езиково-говорни нарушения, eдин учител на деца със зрителни нарушения, които подпомагат обучението на децата със СОП (Специални образователни потребности) интегрирани в общообразователните училища на територията на област Кърджали.

За вас родители

Запознаване с принципите и с организацията на интегрираното обучение и възпитание.
Консултиране при усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със СОП и използването на специална литература.
Консултиране за използването на различни видове терапии, съобразно индивидуалните потребности.
Консултиране за възможностите за професионално образование , обучение и реализация на децата със СОП.