За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – РЦППО Варна е приемник на Ресурсен център Варна за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, който е създаден със заповед на Министъра на образованието и науката през месец септември 2006 г. Преобразуването е осъществено със заповед на Министъра на Образованието от 01.08.2016г. с влизане в сила на ЗПУО. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  РЦПППО Варна е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на образованието.

Регионалният център осъществява дейности в съответствие с държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, като подпомага процеса на приобщаване и социализиране на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) в общообразователна среда.
Децата със СОП изпитват затруднения в постигането на държавните образователни изисквания за съответния клас и степен на образование като причина за това е едно от следните състояния: сензорно увреждане (зрително или слухово), физическо увреждане, умствена изостаналост, множествено увреждане, както и затруднения в обучителния процес (дислексия, дисграфия, дискалкулия). Процесът на общуване и обучение при тях е затруднен в сравнение с повечето деца на същата календарна възраст. Ето защо те се нуждаят от допълнителна помощ, която се осъществява от екип специалисти – ресурсни учители (специални педагози), логопеди и психолози.

Специалистите на Регионален център – Варна подпомагат приобщаването на децата и учениците със СОП в образователната и социалната среда чрез провеждане на корекционно-терапевтична дейност с тях, консултации с родители и учители, консултации с педагогически екипи, осъществяване на дейности, съдействащи за пълноценното включване на тези деца и ученици в обществения живот.

Екип

Екипът на Регионален център – Варна се състои от  високо квалифицирани специалисти в сферата на специалното  образование, психология, логопедична терапия и оказване на допълнителна подкрепа на процеса на приобщаване на ученици със специални образователни  потребности.

ДИРЕКТОР – Марияна Пантелеева
Директорът на Регионален център-Варна ръководи и  контролира цялостната дейност на ресурсните учители и другите специалисти в  центъра.

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ  може да видите на сайта ни.

РЕСУРСНИ  УЧИТЕЛИ може да видите на сайта ни.
Центърът разполага с екип от ресурсни учители, които  имат бакалавърска и/или магистърска степен по специална педагогика. Много от  тях имат дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни  потребности.  Освен корекционна и  обучителна дейност ресурсните учители имат и поддържаща роля в процеса на  комуникация в самото семейство. Това включва стимулиране на познавателното  развитие, следване на специфичните интереси на всяко дете и семейство и  предлагане на дейности, които развиват умения за учене и усвояване на нов  стимулен материал. Ресурсните учители участват в адаптирането на учебните материали и средата в училище и детската градина, за да се постигне максимално приобщаване на децата и учениците. Някои от ресурсните учители участват като консултанти при  провеждането на държавните зрелостни изпити и външно оценяване на ученици със специални  образователни потребности.

ПСИХОЛОЗИ може да видите на сайта ни.
Екипът от психолози включва висококвалифицирани  специалисти в сферата на детската и специална психология, които имат опит в  работата с деца със специални образователни потребности. Прилагат диагностични,  консултативни и корекционни методи на работа. В момента в Регионален център-Варна работят психолози, които обслужват цялата област Варна.

ЛОГОПЕДИ може да видите на сайта ни.
Екипът от логопеди са висококвалифицирани специалисти  в езиково-говорното развитие. Прилагат диагностични, консултативни и  корекционни методи на работа. В момента в Регионален център-Варна работят логопеди, които обслужват цялата област Варна.

СЛУХОВО-РЕЧЕВ РЕХАБИЛИТАТОР  може да видите на сайта ни.
Слухово-речевият рехабилитатор подпомага обучението на децата и учениците с намален слух  чрез различни специализирани методики и помощно технически средства.

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ може да видите на сайта ни.

Вълнуващо и тържествено празничното шествие за 24 май, в което се включихме за първа година, снимка може да се види от тук.
На официалния прием при президента за 24 май бяха удостоени с покана и присъстваха наши изявени представители – Венетка Стоянова – старши ресурсен учител и Станка Ангелова – слухово-речев рехабилитатор. Снимка може да се види от тук.