За нас

Регионална библиотека Михалаки Георгиев – град Видин е наследник на създадената през 1870 г. читалищна библиотека към Народно читалище „Цвят”. През 2000 г. Тя е преобразувана в регионална и методичен център за библиотеките в област Видин. Днес тя е водеща институция в културния живот на областта. Библиотеката разполага с всички съвременни средства за достъп до книгите, както и до световната информационна мрежа. Библиотеката обслужва население от 48 хил. жители – пряко и чрез отдалечен достъп, в това число:

  • ученици и студенти;
  • работещи;
  • пенсионери;
  • безработни;
  • хора със специални потребности.

Благодарение на богатия библиотечен фонд, технологичното оборудване, квалифицираните служители и добрата материална база е обхваната голяма част от населението. В изградените по Програма „Глобални библиотеки – България” обучителни центрове се провеждат обучения по начална компютърна грамотност и интернет, обучения за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар”, както и квалификационни обучения за библиотекарите от област Видин, предоставя се информация за свободни работни места и програми и мерки за заетост, подпомагат се потребителите при подготовка за участие в конкурс или интервю за работа.

Библиотека Михалаки Георгиев предоставя изключително разнообразна и динамична програма в полза на местната общност, като работи в партньорство с граждански сдружени и неправителствени организации, учебни заведения, неформални младежки организации и общности. Тя е основен център за работа с деца и младежи, инициатор на голяма част от инициативите в областта, връзка с други подобни структури на местно, национално и международно ниво. Финансирането на дейностите на библиотеката се подпомага от дарителски кампании и проекти.

Галерия