За нас

Регионална библиотека П.К.Яворов – Бургас е създадена през 1888 г. и има 123-годишна история. С историята й са свързани учителят Христо В. Димитров, писателите Константин Петканов и Стефан Станчев, книжарят Коста Екзархов и други обществени дейци, които я изграждат като културно средище.

Регионална библиотека П.К.Яворов е най-голямата библиотека на територията на Бургаска област. Библиотеката е общодостъпна. Читателската публика има универсален характер – нейни читатели са деца, ученици, студенти, професори, но и домакини, работници и други. Читателите имат достъп до всички фондове.

Регионална библиотека П.К.Яворов е:

• книжовен и културен център;
• събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове;
• осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани читални;
• извършва справочно-библиографска, информационна и издателска дейност;
• осъществява краеведска библиотечно – библиографска и издателска дейност;
• архив на краеведската литература и местния печат на Бургаски регион;
• изпълнява организационно – методически функции на територията на Бургаски регион;
• създава електронни библиотечни бази данни и осъществява достъп до национални информационни центрове.
Автоматизация
Автоматизацията на библиотечните процеси в Регионална библиотека П.К.Яворов започва от 1991 г. Библиотеката работи със софтуерните продукти на фирма СОФТЛИБ.

Има изградена локална мрежа с 24 работни места, изгражда бази данни и предоставя достъп до библиографска информация с:

– eлектронните каталози:
• на книгите,постъпили в библиотеката от началото на 1991 г.
• на периодичните издания, получавани в библиотеката

– картотеките:
• на статии от български списания и вестници и части от книги,обхващащи всички аспекти на живота на Бургас и региона, аналитично разработвани в Справочно-библиографски и информационен отдел.
• на статии по литературознание
• на читателите и обслужването

– Представя бази данни,създавани в НБКМ, за които библиотеката е абонирана от 1992 г. за:
• ретроконверсиите на българските книги от 1878 до 1991 г.
• статии,публикувани в българските списания и сборници
• статии,публикувани в българските вестници

История

През 1932 г., когато уредник на библиотеката е Стефан Станчев, съвместно с читалище Пробуда, се създава Народен университет, който осъществява разнообразна културна и просветна дейност.

Изнасят се сказки от изтъкнати български учени и писатели като:Александър Балабанов, Стоян Чилингиров, Асен Златаров, Елисавета Багряна, Константин Петканов и др., организират се изложби, утра, срещи с писатели и т.н.

През 1945 г. Общинската градска библиотека става Държавна народна библиотека и е включена в системата на законния депозит, започва да получава по един безплатен екземпляр от българската печатна продукция.

От 1953 г. до 1987 г. библиотеката функционира като окръжна, а в следващите години – като универсална научна. От м.юли 2000 г., с Постановление на Министерския съвет, библиотеката получава статут на регионална. През 1978 г., когато се чества 100-годишния юбилей на големия български поет Пейо Яворов, библиотеката получава за патрон неговото име, а по случай нейната 100-годишнина е наградена с орден „Народна Република България“-ІІ степен.