За нас

На 15.09.1988 г. в град Петрич отваря врати за над 800 ученици ново 24-класно основно училище. С решение №173 на ОбНС училището е удостоено с името на Антон Попов – общественик и антифашист. Първото административно ръководство на училището е в състав: Кирил Великов – директор, заместници: Никола Василев и Тинка Денишева. На учредително събрание, проведено на 20.10.1988 г., е избрано и първото училищно настоятелство с председател Иван Стоянов – главен счетоводител на комбинат „Биляна“. Бурната 1989 г. подлага на изпитания все още младия учителски колектив – усилията да намери своето място в образователната система на общината са съпътствани от промени във всички сфери на обществото.

На 15.02.1993 г. в резултат на спечелен конкурс за директор на училището е назначена Василка Иванова, завършила СУ „Климент Охридски“, специалност „Педагогика и история“. Отварянето на България към света изисква и нов поглед към образованието. Пето основно училище „Антон Попов“ поставя като свой приоритет, наред с добрата общообразователна подготовка, изучаването на чужди езици още в началните класове. Осъзнавайки значението на чуждите езици като средство за общуване в един по-глобален свят, ръководството на училището започва подготовка за въвеждане на учебен план за ранно чуждоезиково обучение. През 1993/94 училището въвежда изучаването на английски език в часовете по СИП в началните класове, а през следващата учебна година официално въвежда учебен план за ранно чуждоезиково обучение, според който учениците изучават английски език като първи чужд език още в първи клас в рамките на пет часа седмично и втори чужд език (френски или немски) – от пети клас, също в рамките на пет часа седмично. Училището получава подкрепа и от Френския културен институт в София.

Навлизането на компютърните технологии във всички сфери на живота поставя нови изисквания пред училището. С помощта на родители и на училищното настоятелство с председател Илия Левков се закупуват шест броя нови компютърни конфигурации. През учебната 1997/98 г. училището въвежда изучаване на ИТ в часовете по СИП от първи до осми клас.
Важна част от училищния живот са успехите на учениците в общински и областни олимпиади, участието им в национални конкурси, изложби и викторини, успехите им в спорта.

През пролетта на 1999 г. ръководството на училището прави мотивирано искане пред ОбС – Петрич, за преобразуването му в средно общообразователно училище. Искането е подкрепено от всички родители на учениците. Промяната на статута става със заповед на министъра на образованието: №РД-14-24/20.03.2000 г. През учебната 2001/2002 г. училището осъществява първия си прием в паралелки след завършено основно образование – чуждоезиков и хуманитарен профил. 2003 г. носи нови успехи за училището – училищният отбор по хандбал (момичета) под ръководството на своя преподавател Стоян Пецев достига до финала на ученическите игри в гр. Хасково. Добрата подготовка, която училището дава в усвояването на чужди езици, формира достатъчно високо самочувствие на преподаватели и ученици и през 2006 г. се започва работа по двустранен образователен проект с партньор Италия на тема: „Културен обмен между европейските училища“. Ръководители на проекта са Василка Балтаджиева, Малинка Стоева и Камелия Коконова.

Следващата 2007 г. е свързана със спечелване на проект по европейска образователна програма „Сократ“ на тема: „Водата във всички нейни състояния“, с ръководител Евелина Качулева, преподавател по френски език.
През 2008 г. стартира нов проект, финансиран по програма „Коменски“, на тема: „Една Европа – много култури“. Ръководител е Снежана Митова, учител по английски език. Заедно работят ученици и ръководители от десет държави: Полша, Чехия, Словения, Германия, Великобритания и др. Успоредно с това продължава сътрудничеството на училището с неговите стари приятели от град Аньоне, Италия. Започва работата по нов проект на тема: „Изучаване на историята в европейските измерения“. Всеки от партньорите проучва собствената си история в периода на Средновековието и търси допирни точки с историята на другите страни – участници в проекта: Италия, Малта, България. Работата по проекта приключва през октомври 2009 г. с издаване на книга, написана на английски и италиански език. Наред с това в училището се заражда силен интерес към училищния театър. Поставят се театрални постановки по „Под игото“ на Иван Вазов и „Криворазбраната цивилизация“ на Добри Войников под ръководството на преподавателката по български език и литература Нели Стоименова.

2010 г. е свързана с дългоочакваното възстановяване на единственото по рода си в общината спортно съоръжение – закрития плувен басейн, чийто ремонт е завършен с финансови средства по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“. Заедно с плувния басейн в училището открива врати и модерна фитнес-зала.

Днес СУ „Антон Попов“ е съвременна образователна институция с добра учебна и спортна база, с добри преподаватели и достойни ученици, готови да посрещнат предизвикателствата на времето.

Прием

Организация на приема в Подготвителна група и І клас за учебната 2017/2018 година.

СУ „АНТОН ПОПОВ“ обявява две паралелки в І клас и една подготвителна група.

І Критерии за осъществяване на приема.

Водещ критерий за осъществяване на приема е близостта на училището до настоящ адрес на родител/ настойник/ или най-краткото време за достигане до училището.
Класирането при приема на децата в първи клас се осъществява на база точкова система.
Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записването на детето в учебното заведение. На място се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето на ползва предимство.
При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат следните критерии:
а/ дете с трайни увреждания с над 50 %;

б/ дете с двама починали родители;

в/ други деца от семейство, обучаващи се в училище;

г/ деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

д/ близост до местоработата на един от родителите;

е/ деца близнаци, тризнаци;

ж/ деца със СОП- до три в паралелка;

з/ деца инвалиди;

и/ деца на учители и служители в училището;

ІІ. График на дейностите по приема:

Обявяване на свободните места – до 30 март
Приемане на заявления за записване на първокласниците- от 31 май до 23 юни 2017 година;
Обявяване на списъците с класираните ученици- 26 юни 2017 година;
Записване на класираните ученици става само с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група- до 26 юни включително;
Обявяване на свободните места- на 27 юни 2017 година;
Попълването на обявените свободни места- на 28 и 29 юни 2017 год.;
Обявяване на останалите свободни места- на 30 юни 2017 год.;
Попълване на свободните места до 22 ученици- до 15 септември включително.
ІІІ. Записване след класиране.

Родителите / настойниците/ записват детето в училището, за което е класирано, в определените в графика на дейностите срокове.
Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителите / настойниците/ задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.
Необходими документи за записване в първи клас са:

Заявление за записване /по образец/
Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване
лична карта на подаващия заявлението за записване родител /настойник/ за удостоверяване- при поискване
Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група/ вкл. за върнали се от чужбина деца /.
II Необходими документи за записване в подготвителна група:

Заявление за записване /по образец/.
Ксерокопие на акта за раждане на детето
Лятна занималня:

Безплатна лятна занималня за всички ученици от начален етап и бъдещи първокласници на СУ „Антон Попов“- гр. Петрич

Прием за ІХ клас на учебната 2016-2017 год.

Една паралелка непрофилирана подготовка

Ние осигуряваме:
– съвременно и перспективно обучение;
– висок професионализъм на педагогическия колектив;
конкурентноспособност на учениците;
-съвременна училищна база;
‐ едносменно обучение;
‐ уютни класни стаи;
‐ два компютърни кабинета;
‐ плувен басейн;
‐ фитнес зала;
‐ дейности по интереси.

 Прием по документи.
 Балообразуващи предмети:
‐ български език и литература;
‐ биология и здравно образование;
‐ физическо възпитание и спорт.
 Срок на обучение – 4 години
 ЗИП – по избор
(приоритет- физическо възпитание и спорт)
Спортен клуб
– баскетбол;
– волейбол;
– футбол;
– плуване;
 Втори чужд език:
‐ немски.
 СИП:
– Спорт по избор.

График на дейностите в ОУ Антон Попов Петрич:

1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 01-05.07.2016 г. вкл.;
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 06.07.2016 г. вкл.;
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 08.07.2016 г.;
4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране 07.07.2016 г.;
5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране 08.07.2016 г.;
6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 13.07.2016 г. вкл.;
7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 14.07.2016 г.;
8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 18.07.2016 г. вкл.;
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 19.07.2016 г.;
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 20.07.2016 г.;
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 21.07.2016 г.;
12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 25.07.2016 г. вкл.;
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. до 05.09.2016 г.;
14. Утвърждаване на осъществения държавен план прием. до 12.09.2016 г. вкл.

Още

За първи път ученици от IV клас участваха в общински кръг на състезанието „Знам и мога“. Участниците бяха 12, като 4 се класираха за областен кръг, който се проведе на 22.02.2014г. в град Сандански.
Теодора Бояджиева, Славянка Йовчева, Величка Георгиева и Петя Чучукова се представиха много добре. От максимален брой точки 50, момичетата получиха по 37 точки средно.
Браво, момичета! Успех в бъдещите ви изяви!