За нас

Технически университет – Габрово е висше учебно заведение, което успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки.

В началото на 2004 г. Университетът получи сертификат за съответствие на системата за управление на качеството със стандарта ISO 9001:2000 при обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания, издаден от Германското дружество за сертифициране на системи за управление (DQS GmbH) и Международната сертификационна мрежа IQNet DQS.

Обучението в Технически университет – Габрово се осъществява в три факултета по програми за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение.

В Университета се обучават средно 5400 студента годишно в бакалавърска и магистърска степен, в това число чуждестранни студенти от Украйна, Македония, Турция, Сирия, Албания, Молдова и Бангладеш. Учебният процес се осъществява по учебни планове, адаптирани към европейските образователни стандарти. Ежегодно в ТУ-Габрово се подготвят докторанти по акредитирани специалности.

Прием

Прием на кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Eлектротехника и електроника”

 • Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ)
 • Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕ)
 • Електроника (Е)
 • Компютърни системи и технологии (КСТ)
 • Комуникационна техника и технологии (КТТ)

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

 • Дизайн, техника и технологии в текстила (ДТТТ)
 • Компютърен дизайн в индустрията (КДИ)
 • Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ)
 • Мехатроника (М)
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника (ОВКГТ)
 • Техника и технологии за опазване на околната среда (ТТООС)
 • Технология на материалите и материалознание (ТММ)

Факултет “Стопански”

 • Индустриален мениджмънт (ИМ)
 • Икономика на търговията (ИТ)
 • Публична администрация (ПА)
 • Социални дейности (СД)
 • Стопанско управление (СУ)

Галерия