Образователен регистър

Университети
Департамент за Информация,Квалификация и Продължаващо Образования - град Варна

ДИКПО – Департамент за Информация,Квалификация и Продължаващо Образования – град Варна

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". * Лицата, желаещи да проведат обучението в ...
Повече информация
ВСУ "Любен Каравелов" - град София

ВСУ Любен Каравелов – град София

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III. ВСУ “Л. Каравелов” е ...
Повече информация
НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - град София

НАТ­ФИЗ Кръстьо Сарафов – град София

Национална академия за  театрално и филмово изкуство На­ци­о­нал­на­та ака­де­мия за те­ат­рал­но и фил­мо­во из­кус­т­во  „Кр. Сарафов“ (НАТФИЗ) е пър­во­то бъл­гар­с­ко вис­ше училище. От създаването си през 1948 г. до днес ...
Повече информация
Икономически университет - град Варна

Икономически университет – град Варна

Икономически университет - Варна е първото висше търговско училище в България, създадено преди 94 години от Варненската търговско - индустриална камара. На 14 май 1920 година на ХХV сесия на ...
Повече информация
ФИЛИАЛ Любен Каравелов - град Кърджали

ФИЛИАЛ Любен Каравелов – град Кърджали

ФИЛИАЛ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ - КЪРДЖАЛИ е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна ...
Повече информация
НСА Васил Левски - град София

НСА Васил Левски – град София

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия (физиотерапия). Академията ...
Повече информация
Технически Университет София, Факултет и Колеж - град Сливен

Технически Университет София, Факултет и Колеж – град Сливен

Технически Университет София, Факултет и Колеж град Сливен е правоприемник на създадения през 1960 г. Институт за учители по практика. С Постановление на МС 16 от 27.01.1997 г. Полувисшият институт ...
Повече информация
Тракийски Университет - град Стара Загора

Тракийски Университет – град Стара Загора

Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България, според рейтинговата класация на МОН и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти. Университетът ...
Повече информация
ТУ - Филиал - град Пловдив

ТУ – Филиал – град Пловдив

ТEХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ e водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки за район южен централен на Република България и е една авторитетна и представителна изнесена структура ...
Повече информация
СУ Св.Климент Охридски - град София

Софийски университет Св. Климент Охридски – град София

Софийски университет "Св. Климент Охридски" е първото българско висше училище Софийски университет е един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет "Св. Климент ...
Повече информация
Банери
33 Езикова гимназия - град София
ОУ Георги Сава Раковски с. Партизанин
ДГ Червена Шапчица - Луковит

© 2023 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑