За нас

История на детска градина Осми Март.

През 1965г. в гр. Радомир, отваря врати новопостроена сграда с две предучилищни и две яслени групи, като Детски комбинат, с директор г-жа Р. Стоева.

От откриването на детската градина /1965г./до 2006 година е имало нощуваща /седмична/ група. През 1975 година е избрано името на детската градина – „Осми март“, което носи и до днес. През годините на съществуване, детската градина е имала филиали – в стария хотел на града и в квартал НОЕ. До 1996 година, детската градина е ОДЗ/Обединено детско заведение/. От 1996 година до 2016 година е ЦДГ/Целодневна детска градина/, а от 2016 година – ДГ/Детска гадина/.

През изминалите години, принос за оцеляването и развитието на ДГ Осми март, имат всички директори работили в нея: г-жа Р. Стоева, г-жа И.Васева, г-жа Ив. Накова, г-жа Хр. Христова, г-жа Н. Цекова, г-жа С. Запрова, г-жа Янева и г-жа Б. Тонева. Повече от 50 години, ДГ Осми март възпитава, социализира, обучава и отглежда деца от предучилищна възраст, като приоритетите са: – опазване живота и здравето на децата; – общуване със семейството и неговото участие в дейността на детската градина; – възпитаване поведение на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия. В момента Д “Осми март работи с деца от 2/две/ до 7/седем/ годишна възраст, разпределени в четири целодневни групи, с 10/десет/ педагогически и 10/ десет/ непедагогически персонал.

Документи

За родители