Образователен регистър

Ресурсни центрове
ЦСОП Петко Рачов Славейков - Харманли

ЦСОП Петко Рачов Славейков – град Харманли

В ЦСОП град Харманли се осъществява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП чрез  образователна подкрепа от учители -специални педагози, психолози, логопеди, арттерапевти, социален педагог, рехабилитатор/кинезитерапевт. ЦСОП Харманли ...
Повече информация
РЦПППО - Варна

РЦПППО – град Варна

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - РЦППО Варна е приемник на Ресурсен център Варна за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със ...
Повече информация
Младежки център град Пловдив

Младежки център – град Пловдив

Конкурс за младежки инициативи  Конкурсът цели да стимулира младежите от гр. Пловдив, Сопот и Хисаря*да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост по теми, свързани с: човешки ...
Повече информация
НЦПКПС - Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

НЦПКПС – Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

НЦПКПС е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование за дейности, свързани с повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти. Центърът е юридическо лице със седалище ...
Повече информация
Международна фондация Св. Св. Кирил и Методий - град София

Международна фондация Св. Св. Кирил и Методий – град София

Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” е учредена на 20 октомври 1982 година като неправителствена организация с идеална цел, имаща статут на юридическо лице със седалище в гр. София. Работата на ...
Повече информация
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - град София

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП – град София

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 ...
Повече информация
РЦПППО – град Благоевград

РЦПППО – град Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  РЦПППО – Благоевград е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование ...
Повече информация
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - град Габрово

РЦПППО – град Габрово

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование РЦПППО - Габрово е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на ...
Повече информация

РЦПППО – град Монтана

Началото на интегрираното обучение РЦПППО в регион Монтана бе положено през 2003/2004 учебна година в ОУ "Константин Фотинов" - град Лом. Първите ресурсни учителки, положило основите на интегрираното обучение са ...
Повече информация
РЦПППО - град Кърджали

РЦПППО – град Кърджали

Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Кърджали е разкрит РЦПППО за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици ...
Повече информация
Банери
ОУ Георги Сава Раковски с. Партизанин
Народно читалище Никола Вапцаров 1895 - град Ловеч
ДГ Славейче - с. Дерманци
Юрий Гагарин - Радомир
33 Езикова гимназия - град София
цсоп
РЦПППО Благоевград
ДГ Червена Шапчица - Луковит

© 2021 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑