За нас

ЧНУ Светилник и лицензирано от Министерство на образованието и науката на Република България със Заповед на Министъра № РД14-23/12.04.2018.

Екипът на Частно начално училище Светилник е с ясна концепция за пълноценен учебно-възпитателен процес в една творческа и семейна среда, който ще се отрази градивно на връзките дете-училище, дете-семейство, дете-дете, училище-семейство и ще съдейства при формирането на цялостния мироглед на децата и изграждането им като личности, които ще имат отговорите на утрешния ден.
Училище „Светилник“ е лицензирано училище с разширено изучаване на чужди езици и изкуства.

 • Иновативен учебен план, одобрен от МОН;
 • Собствен педагогически опит – изграден стандарт и утвърдени традиции;
 • Изкуство и спорт – богато разнообразие от допълнителни програми, които ще разкрият  творческия потенциал на децата и укрепят тяхното здравословно и емоционално състояние;
 • Езиков алианс с преподаване на английски, немски, руски, испански, френски, италиански; разработени интерактивни програми. Училището е член на Асоциацията на Кембридж училищата в България;
 • Качествено личностно общуване и индивидуален подход – малко на брой деца – до 12 ученика в клас;
 • Модерно оборудване и аудио-визуална техника – творчески пространства ще развият креативното мислене на децата и отношение към заобикалящата ги действителност; еко обзавеждане;
 • Семейна атмосфера и сплотеност в класовете и училищния екип;
 • Собствена кухня – на място приготвяме прясно приготвена храна с продукти по стандарт; пресни плодове, зеленчуци, ядки. Разделно и здравословно хранене;
 • Социална и образователна интеграция на деца от семейства в специфично положение;
 • Стипендия – възможност за кандидатстване;
 • Ежедневна комуникация и сътрудничество с родителите чрез нетрадиционни форми като „Часът на родителя“в пряко участие на родител в учебния процес;
 • Физическа охрана и контрол на достъпа до сградата и двора; видеонаблюдение;
 • Кабинети – здравен с медицински персонал; консултативен – с логопед и психолог;
 • Добротворство – формиране на ценности и добродетели – чрез различни проекти децата ще имат възможност да изразяват съпричастност и да развият ценности;
 • Сътрудничество с институции – МОН, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Дирекция “Социално подпомагане”, Министерство на вътрешните работи, фондация “Мисия спасение” и други;
 • Училище „Светилник“ е член на БАЧУ – Българска Асоциация на Частните Училища.

Учебна програма

Учебната програма на училище „Светилник“ е съгласувана с Държавният учебен план на Министерство на образованието и науката на Република България и предоставя добър и плавен дневен режим, който осигурява спокойна среда за протичане на целия учебно-възпитателен процес.

 • Учебният план е одобрен от Министерство на образованието и науката и съдържа основните задължителни предмети според Държавния образователен стандарт.
 • Часовете по задължителната и свободноизбираема подготовка надграждат знанията и се насърчава интереса към предмети,  които развиват ключови компетентности в децата и съдействат за тяхното личностно развитие. Тези часове са истинско вдъхновение за децата.
 • Специализирани допълнителни часове по избор – допълнителен чужд език, изящни изкуства, вокални техники, актьорско майсторство, дворцови танци и класически балет.
 • Допълнителни извънкласни програми от „Дворецът на щастливите хора“

Профили

С избора си на специализираните допълнителни часове и допълнителните извънкласни програми детето ще определи своя профил:

 • Изкуства – музикално, изящно и танцово изкуство. Музикалния профил включва изучаване на музикален инструмент в индивидуална форма и солфеж, вокални техники. Изучаването на изящни изкуства се организира в малки групи до 5 деца.
 • Разширено чуждоезиково обучение – включва изучаване на английски или немски език и втори чужд – руски език. Езиков алианс към „Дворецът на щастливите хора“ може да осигури допълнителни часове и по френски език, испански език, португалски език, италиански език и др. Училище „Светилник“ си партнира с издателство КЛЕТ България и Пиърсън Лонгман България, които осигуряват учебните системи за съответните възрасти.
 • Математика – като „царица на науката“ ще допринесе за развитие на логическото и комбинативно мислене и ще бъде добра основа за по-късното овладяване на дигитални технологии.

Седмично разпределение

Интересно иновативно решение е дните от седмичната програма да са тематични и да позволяват едно задълбочено и интерактивно изследване на различните предмети. Така децата ще могат да преживеят един вълнуващ учебен процес, в който те ще бъдат насочвани от преподавателите да бъдат откриватели.

Понеделник: ДЕНЯТ НА СЛОВОТО

Вторник: ДЕНЯТ НА ТВОРЕЦА

Сряда: ДЕНЯТ НА ОТКРИВАТЕЛЯ

Четвъртък: ДЕНЯТ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Петък: ФИЛЕО ДЕН

Галерия