За нас

Частно основно училище „Джани РоДари” за чужди езици, йога  и изкуства има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от детската градина и ясла до VІІ клас. Училището успешно съчетава българските образователни традиции с европейските стандарти в образованието.

В ЧОУ Джани Родари:

• Учебният процес дава задълбочени знания във всички научни области.
• Чуждоезиковата подготовка осигурява придобиване на комуникативни и писмени умения на много високо ниво.
• Непрекъснатите занимания в областта на изкуствата формират естетическа култура и ценностна система.
• Ние разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.

Частно основно училище „Джани РоДари“ притежава лиценз- Заповед № РД 14-32/05.05.2011 г., с която Министърът на образованието, младежта и науката на Р България дава официално разрешение за откриване на Частно основно училище „Джани РоДари“ !

Съгласно дадените ни правомощия, училището има право да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърдения учебен план за основната степен на образование, както и да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено основно образование.

Въз основа на своя лиценз ние издаваме следните напълно легитимни и законни документи:

• Удостоверение за завършен подготвителен клас;

• Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

• Свидетелство за завършено основно образование.

Мисия на ЧОУ Джани Родари 

Като педагози всички сме наясно с трудностите при усвояването на учебния материал, с неизбежните конфликти във взаимоотношенията, с възможните прояви на агресия. Започнахме да използваме определени йога техники, от една страна, за да увеличим способността на децата за концентрация и успеваемост, и от друга, увлечени от необятната възможност да преподаваме учебното съдържание по човешки начин. Постепенно установихме, че въведените практики влияят изключително благотворно върху рационалната, емоционалната и творческата изява на деца и ученици. На помощ дойде и вече утвърдената от години R.Y.E. система за обучение чрез йога, разработена от Мишелин Флак и въведена официално в училищата на Западна Европа. Ученето чрез йога се преплита с идеята ни за учене чрез правене, за да може излезе теорията от книгите.

Вдъхновяваме се и от концепцията на писателя Джани Родари за стимулиране на творческото въображение на децата чрез създаване на приказки.

В днешните учебни програми е заложено развитието на много речеви умения, приложими в различни ситуации. Но как става това? Не може просто да кажеш: ”Пишете деца!” С приказките се развиват тези умения, разкрива се богатството на вътрешния детски свят. Още с първите стъпки в яслата нашите възпитаници са подтиквани да развиват умения за разрешаване на различни проблеми и постепенно се акцентира върху изграждане на аналитично мислене. С възприетите методи на обучение педагозите ежедневно не просто обучават, а подпомагат и напътстват развитието на питомците си така, че неусетно детето израства със съзнанието, че може да се справи с всичко и така то се превръща в пълноценна личност. С много обич и внимание, водени с вещина и възпитаване духа на дисциплина в свободата, детето и ученикът постепенно се научават да се разпореждат с живота си, сами да откриват в какво са най-добри, накъде да се насочат. Чрез възприетия принцип на Щайнер за близост с природата в обучението и връщане към истинските ни корени, всеки ден нашите деца и ученици я преоткриват, докато работят в опитното поле, тичат навън с хвърчилата или хранят птичките, на които сами са направили къщички.

Възпитанието и обучението в учебния комплекс се осъществяват без опити за манипулация на поведението. Защото истинско образование може да се получи, когато позволим на децата да използват своите интелектуални и интуитивни способности, да преодолеят страховете и задръжките си, без да налагаме своите собствени условности върху тях.

Обучение

Обучението в частно основно училище

„Джани РоДари”

се осъществява въз основа на следните няколко принципа:

– Провокиране на жив интерес и изграждане на положителна мотивация към учебната дейност от първия ден в училище, формиране на умения за самостоятелно учене и развитие на социално поведение у учениците.

– Въвеждане и утвърждаване на дейностния модел на обучение и усвояване на знания и умения- учене чрез правене и преживяване.

– Нашите ученици работят на принципа на кабинетната система. За целта обособихме и оборудвахме кабинет за чуждоезиково обучение, специализирана лаборатория по биология и химия, кабинет по физика и астрономия, музикално-театрален салон на изкуствата, компютърен кабинет с контролиран достъп до Интернет.

– Разнообразни форми на самоподготовка, включително провеждането й в нетрадиционна обстановка.

-Часовете по физическа култура, времето за отдих и заниманията в Клубовете по интереси учениците ни  провеждат в собствен модерен физкултурен салон, със стена за катерене, / с отделни съблекални и душове за момичета и момчета /, в уникални кътове-игротеки, в салона на изкуствата, компютърния кабинет или на външните игрища и площадки.

– Много от уроците се провеждат на открито в просторния ни двор.

– Възможност за откриване и развитие на интересите и заложбите на ученика при зачитане на индивидуалността му.

– Ранночуждоезиково обучение /английски език като задължителноизбираема и факултативна подготовка още от 1-ви клас, втори чужд език  – руски, италиански, китайски и гръцки език като факултативна в 1-ви клас/, компютърна грамотност и изграждане на умения посредством иновативни и интерактивни методи на преподаване и усвояване.

– Постепенно изграждане на широка общообразователна подготовка за продължаване на обучението в следващата образователна степен.

Частно основно училище“Джани Родари“ е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски”.

Обучението в ЧОУ Джани РоДари се осъществява:

1.Усвояване на задължителния общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН.
2. Надграждане над необходимия минимум знания.
3. Съобразяване с интересите на учениците и развиване на индивидуалните им способности.

Работата е структурирана така, че да отговаря на следните изисквания:

– конкурентно обучение;
– високи критерии при контрол и оценка;
– разнообразни техники и методи на преподаване;
– тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
– задължително усвояване на учебния минимум;
–  входни и изходни нива при започване и завършване на учебната година, входни нива и изходни нива на РУО;
– индивидуална работа с изявени ученици;
– индивидуална и екипна работа по учебни проекти ;
– използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;

Прием

Частно основно училище „Джани РоДари” за чужди езици, йога  и изкуства обявява прием:

Подготвителна група – 3 места
1. клас  „А“- 1 място
1. клас -„Б“- няма места
2. клас – 1 място
3. клас – 1 място
4. клас – 2 места
5. клас – 1 място
6. клас – 3 места
7. клас – 3 места

ПРИЕМЪТ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ИНТЕРВЮ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИК, ТЕСТ ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС И ИЗПИТ ПО ЕЗИКА, КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗУЧАВА

Необходими документи за прием:

– молба;
– акт за раждане;
– медицински картон;
– здравно-профилактична карта;
– документ за завършен клас;
– удостоверение за преместване /за класовете след първи/.

ЧОУ „Джани РоДари” издава:

 •     Удостоверение за завършен подготвителен клас
 •     Удостоверение да завършен първи клас
 •     Свидетелство за завършен начален етап на основно образование
 •     Удостоверение за завършен клас
 •     Свидетелство за завършено основно образование.

Частно основно училище „Джани РоДари” има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от детската градина и ясла до VІІ клас. Училището се стреми към високи образователни стандарти, като залага на развитието на всеки ученик, разгръщайки неговите силни страни.

Към високите стандарти на образование пристъпваме не от позицията на съревнованието и конкуренцията, а чрез методите за учене чрез правене и прежиняване, чрез запазване на играта, като един от основните подходи в обучението до 4.клас.

За да постигнем задълбочени и трайни знания, разширихме обучението по чужд език, математика, БЕЛ ,Човекът и природата. Реализираме системно овладяване на знанията в 5. и 6. клас, за изпитите в 7. клас чрез допълителни  индивидуални часове.

Иновативно училище – Иновативното училище е модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците подобрят образователните си резултати и  повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

ЧОУ „Джани РоДари“ е иновативно училище, което адаптира в образователния процес свой собствен модел на обучение. Той се основава на развитие на творческо мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда.  Тези основни пренципи сеи реализират чрез иновативни учебни програми, методи и подходи.

Системата “Учене чрез правене и преживяване” отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация. За тази цел класните стаи са специално оборудвани. „Учене чрез правене и преживяване“ е комплексен подход, в който се преплитат сугестопедия, йога, музика, избразително изкуство и придобиване на знанието чрез „непосредствен” допир с изучаваното.

Площадката за безопасност на движението – място за игри и уроци в ЧОУ „Джани Родари“

  Обучаването и възпитаването са два неразделни елемента от ежедневието в ЧОУ „Джани Родари“.

Този подход отразява иновативния стремеж на педагозите за социализация на децата, за възможностите – поставени в реална ситуация, те да се справят както с трудния учебен материал, така и да се подготвят за живота извън класната стая.

Затова учебният комплекс се сдоби с нова площадка, на която възпитаниците на основното училище и детската градина научават и привикват да спазват основните и най-важни правила за безопасно движение на пътя.

Изработена по всички стандарти на Съвета по безопасност на движението на децата към Столична община, площадката се превърна във важно място за ситуативни игри и занимания.

В ЧОУ „Джани Родари“ играта и ученето не се изключват, а взаимно се допълват и обогатяват, затова изградихме класна стая на открито за провеждане на уроците сред природата.

Всеки един от кабинетите ни е оборудван с различен модул за игра. Чрез тях се преподава урокът, разиграват се реални ситуации. Учениците влизат в роли. Така материалът не е труден, а забавен, ученето е приятно занимание, чрез което чувстваш, че ставаш все по-добър. И в края на деня, ако попитате учениците какво са учили, ще ви кажат, че са играли.

Педагозите в ЧОУ залагат много на метода “Учене чрез правене и преживяване”. Действието, включването в правенето е онова, което не им позволява да се уморят през деня и да държи любопитството им будно. Така материалът минава през повишения интерес към занятията и в същото време се осигурява бързо запомняне, разбиране и усвояване. Липсва страхът от неуспеха, защото това е игра и тя има правила, в някои случаи успяваш, в други – не.

„Учене чрез правене и преживяване“ е комплексен подход, в който се преплитат сугестопедия, йога, музика, избразително изкуство и придобиване на знанието чрез „непосредствен” допир с изучаваното.

А на опитното ни поле, освен че са сред природата, децата отглеждат любимите си плодове и зеленчуци.

Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма „Граматика на фантазията“

Книгата “Граматика на фантазията” на Джани Родари е в основата на идеята на нашия учебен комплекс. Чрез игра на речта и езиковите фигури провокираме интелектуалните и творческите възможности на учениците да развиваме тяхното въображение и фантазия. Тези умения, вече създадени, откриват пътя на писане без страх и среща с текстовете на едно по-високо ниво на разбиране и интелектуална необходимост. В класовете от 5. до 7. учениците успяват да реализират своя потенциал в тази материя.

Култура СИП /свободно избираем предмет/

Обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math – забавна математика за всички! Методиката е създадена от математици на високо равнище, които имат комплексни концепции за развитието на децата. Те наистина вярват, че математиката е забавна и са насочени към това, да намерят преподавателски подходи, с които учениците да преодолеят страха от тази наука и да изпитват радост от нея.

JUMP уроците са построени така, че да подпомогнат фокусирането на вниманието на учителите и децата, да намалят допълнителната и ненужна към момента информация, докато учениците станат готови да я използват, без тя да пречи на оперативната памет и уменията им.

Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки, последователни  стъпки се постига успеха на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене.

Чуждоезиковата подготовка осигурява придобиване на комуникативни и писмени умения на много високо ниво.

Ние се стеремим да развиваме ивдивидуалните качества на нашите ученици. При нас обучението по чужд език започва в ранна детска възраст и е изцяло съобразено с предпочитанията  на децата. Затова предлагаме богат избор от езиково обучение:

– английски език, немски език, руски език, китайски език, гръцки език, италиански език
– 10 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор

Обучението по английски се осъществява, като два часа седмично се учи с квалифицирани чуждестранни преподаватели, носители на езика от IH Sofia. Преподаватели са англичани, ирландци и американци, специализиращи в работата с различни възрастови групи, позитивни и вдъхновяващи. Преподавателите са част от голямото езиково семейство на IHWO. Обучението с чуждестранен преподавател от ранна възраст означава, че децата ще подобрят „естествения“ си английски в реална, изцяло английска среда. Обучението е интерактивно, мотивиращо и допринася за ускоряване усвояването на материала. Паралелно с езиковите знания се развиват и личностни умения.Акцентира се върху произношение, интонация и разлика между говорими и писмени стилове в английския.

Курс по китайски език  за начинаещи и  за напреднали

Системата за обучение чрез йога R.Y.E. (research on yoga in education) е организация, която има интерес в изследването на ефекта на различни йога практики в областта на образованието.

Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.).

За нас е важен въпросът за обучението по информационни технологии в съвременния бързо развиващ се телекомуникационен и информационен свят.

Ние не подкрепяме ранното компютърно обучение, защото сме различни и залагаме на обучение чрез игра и практическо усвояване на придобитите знания, но не бихме искали учениците ни да не познават новите технологии.

Компютърно обучение се провежда само според определените от МОН изисквания за съответния клас и нито час повече. Използваме програмите MIND KRAFMF и PAINT програма за по-малките. Задължително компютърно обучение въвеждаме от V клас.

Информационните технологии навлизат при нас под формата на две дигитални класни стаи -дигитално табло за презентиране на дигитални уроци, върху които посредством вградена технология да може да се правят бележки, коментари и всичко това да може да бъде изпратено като запис по електронен път към всеки ученик. Различни гъвкави софтуерни платформи, възможност да търсят различни подходи за поднасяне на създадената информация, така че да стига възможно най-ефективно до своята аудитория. Учениците участват активно в процеса на обучение, творят, отстояват идеите си. Обучението е модерно и високотехнологично, това ще създаде интерес у младите хора. За нашите ученици са осигурени 30 таблета и това позволява активно включване на всеки в учебния процес.

Всеки ден музикално обучение по метода „Шулверк“, създаден от Карл Орф с ръководител Елка Станчева

КАКВО Е „ШУЛВЕРК”?

Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да се характеризира „Шулверк” – един от най-разпространените начини за музикално-танцово възпитание и образование, широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.
„Шулверк” (в превод от немски език – училищно дело) възниква през 20-те години на ХХ век в резултат на творческите търсения на известния немски композитор Карл Орф относно взаимодействието на слово, звук и жест. Заедно със своята сътрудничка Гунилд Кеетман той развива една концепция за леснодостъпно музикално възпитание и образование, чиято цел е по най-естествения за човека път да открива и разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство, които според Орф са взаимно свързани. Също така „Шулверк” провокира и развива творческия потенциал и музикалните способности още от най-ранна възраст.

Обучението е групово и всеки участва според възможностите си. Основните дейности включват говорни, ритмични,  двигателни упражнения и импровизации, свирене на т.нар. ”Орф-Шулверк” инструменти, вокална работа.

Формираме естетическата култура и ценностната система чрез непрекъснатите занимания в областта на изкуствата и науката

    Обучение по вероучение 1 час седмично

Ателиета:

 •     “Забавна лаборатория” (химия, физика и биология);
 •     “Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции);
 •     “Керамика и пластика”, или как да накараме глината да заговори;
 •     “Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление;
 •     “Леголандия”, или какъв е градът през детските очи;
 •     “Пиано, солфеж и солово пеене”, или музикантът в мен;
 •     “Етикет”, или как да се държим в обществото;
 •     “Млад огнеборец”, или малкият герой;
 •     “Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд;
 •     “Тайните на кухнята”, или здравословното хранене.

Ние разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.

Учебен комплекс„Джани РоДари” поставя силен акцент върху спорта. Преодоляваме хиподинамията чрез активен спорт. Децата тук спортуват не само в часа по физическо възпитание, а ежедневно в организираното като спортен час голямо междучасие с треньори по футбол, тенис на маса, катерене

Спортни занимания – Плуване, стена за катерене, народни танци, йога, въздушна йога, фехтовка, тенис на маса, тенис на корт, футбол, шахмат

Школа по танци с ръководители от ансамбъл “Чинари”

Ансамбъл “Чинари” е създаден през 1993 г. от професионални изпълнители на български народни танци, музика и песни. Всеки член на ансамбъла има отлична професионална подготовка по музика и хореография. Изпълнителите на ансамбъл “Чинари” са талантливи и красиви млади хора, виртуозни изпълнители на традиционни български танци, песни и инструментални мелодии.

 •     Логопед, психолог и ресурсен учител;
 •     Задължителен сутрешен медицински филтър;
 •     Малки групи и класове, спокойна и сигурна атмосфера, индивидуален подход и дисциплина;
 •     Два пъти в месеца провеждаме организирани мероприятия с децата извън училището;
 •     На учениците от подготвителен и първи клас при необходимост предоставяме възможност за следобеден сън;
 •     Работим през ваканциите и организираме сини, бели и зелени училища.

Галерия