За нас

Център за специална образователна подкрепа е наследник на създаденото през 1965 год. Помощно училище „Васил Друмев“.

През месец август 2017г. със Заповед на Министъра на образованието и науката, училището е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа.

Центъра за специална образователна подкрепа –гр. Шумен функционира във връзка и взаимодействие с другите институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите, представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата и с обществото.

Центърът за специална образователна подкрепа извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности се обучават в центъра за специална образователна подкрепа.

В ЦСОП-гр. Шумен се обучават ученици със специални образователни потребности, организирани в групи от I до XII клас в зависимост от потребностите им. Предлага и професионално обучение за придобиване на първа степен на професия „Шивач”.

В ЦСОП работят високо квалифицирани педагогически специалисти, учители и терапевти.

Учебна база

Центъра за специална образователна подкрепа разполага с добра материална база, състояща се от учебна сграда с логопедичен кабинет, стая за работа по метода на Мария Монтесори, стая за психо-моторно развитие, стая за игра, два компютърни кабинета, психологичен кабинет, сензорна стая, стаи за почивка на учениците с множество увреждания, стол за хранене на учениците, работилница за провеждане на часове по учебна и производствена практика по „Технология на облекло от текстил“, битова стая за провеждане на уроци по родолюбие за съхраняване на българските традиции, кабинет по ЛФК, медицински кабинет, актова зала, обновени спортни площадки, градини и спортни игрища.

За нуждите и изискванията на нашите ученици е създадена достъпна и адаптирана архитектурна среда.

Спортни игрища

Центъра за специална образователна подкрепа разполага със самостоятелен и добре подържан физкултурен салон, а спортните площадки и игрища, правят престоя на учениците още по приятен.

Столова

В просторния и реновиран стол за хранене на Център за специална образователна подкрепа, учениците се хранят съобразно със съвременните изисквания за здравословно хранене и съобразно техните специфики на заболяванията им.

Галерия