За нас

Създаването на Висше търговско училище в Свищов – Стопанска академия има своите корени във възрожденската история на града. През Възраждането той се утвърждава като важен търговски център, в който избуяват кълновете на богати просветни и културни институции. Градът е гнездо на родолюбиви българи, огнище на дарителски традиции в полза на народния Възход. Прогресивни търговци и интелигенти лелеят съкровена мечта Свищов да мери икономически, културен и духовен ръст с най-ценното в Европа.

Това разгаря още по-силно парещата жар за обновяване. „Великият пламен“ на любородието, възрожденският ентусиазъм раждат благородната дарителска традиция за нуждите на образованието. В „Цариградски вестник“ от юли 1858 г. четем: „… как се слави Свищов град, както наричат столица на учението в България!“

Между светлите имена на дарителите се откроява Димитър Апостолов Ценов с неоценим принос за града и за България; „Велик българин, закръглил делото, подето от неговите предшественици“ (акад. Г. Данаилов). Академията поддържа славата на Дарителя и гордостта на Свищов като Академичен център.

На 8 ноември 1936 г. в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Д. А. Ценов“ с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки.“ (Държавен вестник, бр.200,5.09.1936г.).

Мисия и визия на Стопанска академия – Свищов 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е водеща образователно-научна и културна институция в Република България. Включва четири факултета, 17 катедри, научно-изследователски центрове,  Институт за научни изследвания, Академична библиотека, отдели, обслужващи звена, студентски кампус.

Във Висшето училище работят над 320 висококвалифицирани професори, доценти, асистенти и сътрудници. Те обучават над 10 000 български и чуждестранни студенти в редовна, задочна и дистанционна форма.

Съвместно с европейски университети Стопанска академия участва в програми на Европейския съюз, в проекти на международни фондове за научни изследвания, в междууниверситетски мрежи за обучение и мултинационални проекти за Висше образование.

Основна стратегическа цел:

Запазване и развитие на лидерските позиции на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ на пазара на образователни, научни и консултантски продукти и услуги в областта на икономиката, администрацията, управлението и туризма чрез инвестиции в марката „едно от най-добрите висши училища в България“.

Стратегически задачи в Стопанска академия:

 •     Перманентно повишаване качеството на обучението чрез модерни образователни технологии и собствено „ноу-хау“ в подготовката на „Икономисти, които могат …“.
 •     Усвояване на пълния пазарен потенциал на магистърското обучение, включително чрез развитие на образователни продукти на чужд език.
 •     Осигуряване на учебния процес, научните изследвания и средата за бит и отдих с модерна академична инфраструктура, наситена с информационна свързаност и достъпност.
 •     Управление на научноизследователската дейност като основа на академичното преподаване и професионалната подготовка на студентите, докторантите и специализантите.
 •     Устойчиво развитие на академичните дейности по стандартите на Европейската зона на висше образование и Европейската изследователска зона.
 •     Интегриране на нашите над 100-хиляди възпитаници чрез мрежи от клубове на дипломанти и специализанти, активно бранещи доброто име на академията, партниращи на академичното ръководство в нашите инициативи, планове, програми и проекти.
 •     Създаване на среда за търсене и налагане на Свищов като притегателен център за организация и провеждане на научни форуми с национален и международен характер, включително чрез ресурса на предстоящите бележити юбилеи и годишнини на висшето училище, учредителното дарение и основните звена.
 •     Провеждане на законово регламентираните процедури за институционална акредитация, програмна акредитация и след акредитационно наблюдение и контрол (САНК) с аргументиране на повишаване капацитета на висшето училище до ниво от 16 хиляди студенти и докторанти.
 •     Стимулиране на студентската политика, студентските организации, работата на спортните клубове, туристическото дружество, самодейните формации. Осигуряване на проекти за обновяване на спортния комплект, включително тенис кортовете, плувния басейн, закритата писта.
 •     Финансова подкрепа за висшето училище чрез успешна разработка на проекти по оперативни програми, националния фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката (МОН) и др.

Прием

Факултет

Факултет „Мениджмънт и маркетинг“

 • Катедра „Бизнес информатика“
 • Катедра „Маркетинг“
 • Катедра „Международни икономически отношения“
 • Катедра „Мениджмънт“
 • Катедра „Стратегическо планиране“

Факултет „Производствен и търговски бизнес“

 • Катедра „Аграрна икономика“
 • Катедра „Икономика и управление на туризма“
 • Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“
 • Катедра „Социални и правни науки“
 • Катедра „Търговски бизнес“

Факултет „Стопанска отчетност“

 • Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“
 • Катедра „Математика и статистика“
 • Катедра „Счетоводна отчетност“
 • Катедра „Физическо възпитание и спорт“

Факултет „Финанси“

 • Катедра „Застраховане и социално дело“
 • Катедра „Обща теория на икономиката“
 • Катедра „Финанси и кредит“
 • Катедра „Чуждоезиково обучение“

Галерия