История и статут


33 Eзикова гимназия Света София е създадена през 1993 г. От създаването на гимназията ръководството и учителският колектив работят упорито и целенасочено за нейния имидж и просперитет.
Тържествено името на гимназията е дадено на 13 декември 1993 г. Затова всяка година на тази дата се отбелязва и патронният ѝ празник. Припомняйки си притчата за св. София и нейните дъщери – Вяра, Надежда и Любов, всички, свързани професионално, духовно и битийно с гимназията, се връщат към изконните ценности, даващи смисъл на живота и смъртта. Св. София е символ на мъдростта, а вярата, надеждата и любовта са онези спътници на човека, които му помагат да преодолява препятствия, да върви напред, да покорява нови духовни върхове.

Мисия


Превръщане на 33. ЕГ „Света София“ в модел на съвременно училище за всеки и постигане на високо качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз .

Визия


Модерно конкурентоспособно училище за развитие на езикови, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.
Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.

Новини

2020/2021 година


За учебната 2020/2021 година в 33 ЕГ „Света София” ще се приемат ученици в профил „Чужди езици” и професия „Екскурзовод”:

 • Профил „Чужди езици” със следните профилиращи предмети:

– 3 паралелки с първи чужд език – Английски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
АЕ, НЕ
АЕ, ИЕ
АЕ, КитЕ/Гръцки Е
– 1 паралелка с първи чужд език – Френски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
ФЕ,АЕ

 • Професия „Екскурзовод”, специалност „Екскурзоводско обслужване” с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език руски език:

Изучаване на втори чужд език:

-Английски език;
-Немски език;
-Испански език;
-Китайски език;
-Гръцки език.

Предмети, изучавани на чужд език:

-История и цивилизация;
-География и икономика;
-Биология и здравно образование;
-Химия и опазване на околния свят;
-ИТ.

Училище

Екип

Ръководство

 • Стоименка Димитрова – директор
 • Евелина Стоянова – зам. директор УД
 • Теодора Златанова – Педагогически съветник

Учители

 • Стоименка Димитрова – География и икономика
 • Евелина Стоянова – Математика
 • Даниела Величкова – Български език и литература
 • Таня Блъскова – Български език и литература
 • Емилия Цветкова – Български език и литература
 • Деница Ненчева – Български език и литература
 • Йорданка Ценкова – Математика
 • Юлия Панева – Математика
 • Мариана Узунова – Английски език
 • Искра Йорданова – Английски език
 • Мариана Стаматова – Английски език
 • Тамара Георгиева – Английски език
 • Силвия Митова – Английски език
 • Йолина Миланова – Английски език
 • Милена Данаилова – Английски език
 • Даниела Николова – Испански език
 • Снежана Тодорова – Немски език
 • Надежда Данаилова – Френски език
 • Маргарита Събева – Френски език
 • Венета Минкова – Френски език, История и цивилизация на Френски език
 • Мая Колева – История и цивилизация на Английски език
 • Величка Петрова – История и цивилизация; Свят и личност
 • Ирина Славкова – Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
 • Стефанка Събева – Биология и здравно образование
 • Зоя Велева – Химия и опазване на околната среда
 • Зоя Миланова – Физика и астрономия
 • Еди Илиев – География и икономика
 • Елизабета Бойдева – География и икономика на Френски език
 • Антоний Методиев – Философия; Етика и право; Свят и личност
 • Венциела Иванова – Информационни технологии
 • Велита Маркова – Английски език; Информатика; Информационни технологии
 • Кристапина Петрова – Музика
 • Никола Кънчев – Физическо възпитание и спорт
 • Надя Чавдарова – Физическо възпитание и спорт

Обществен съвет

Председател – Богдан Величков

Членове: Соня Димитрова, Иван Иванов, Каролина Ненова,  Анжела Лозанов

Галерия