За нас

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е автономно държавно висше училище. Той е преобразуван с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. и е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе на 12.11.1945 г. В структурата на университета са включени осем факултета: Аграрно-индустриален факултет; Машинно-технологичен факултет; Факултет Електротехника, електроника и автоматика; Транспортен факултет; Факултет Бизнес и мениджмънт; Факултет Природни науки и образование; Юридически факултет; Факултет Обществено здраве и два филиала: Филиал на Русенския университет в гр. Силистра и Филиал на Русенския университет в гр. Разград.

Русенският университет „Ангел Кънчев“ има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната.

Русенският университет „Ангел Кънчев“ има за своя основна цел развитието и утвърждаването на университета като значима регионална и национална образователна и научноизследователска институция, и превръщането му в неразделна част на европейското образователно и научноизследователско пространство.

През учебната 2012/2013 г. Русенският университет има прием по 48 бакалавърски специалности. Университетът ежегодно предлага над 70 магистърски курса в акредитираните професионални направления. Университетът предлага обучение по 43 акредитирани програми за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Източник: www.uni-ruse.bg