За нас

Шуменският университет Епископ Константин Преславски е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий.

Добре уредените шуменски възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 година тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 година се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители.

През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 година се открива Висш педагогически институт, който от 1995 година прераства в Шуменски университет Епископ Константин Преславски.

Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност.

Обучение в Шуменски Университет

Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природодни, математически, педагогически и технически науки. Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен), един Колеж (в гр. Добрич) и един Департамент (в гр. Варна).

В Шуменския университет се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогическия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа.

В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно-квалификационните степени професионелен бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор.

Учебният процес се осъществява от над 400 преподаватели на основен трудов договор, от които около 40 професори, 150 доценти, 30 доктори на науките, 220 доктори. Привличат се и авторитетни учени от страната и от чужбина. Университет осигурява необходимата мобилност на студентите в собствените си граници, както и в други висши училища на страната и чужбина чрез трансфера на натрупаните кредити.

Чрез международни и преки договори с редица чуждестранни университети и академии се осъществява обмен на студенти и преподаватели. Към университета работи и Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани. Академическият състав има сериозен принос в различни клонове на науката и е желан партньор в разработката на редица национални и международни образователни и научни проекти и програми.

Материална база на Шуменски Университет

В неговите многобройни лаборатории, ателиета и научни и центрове (като Научния център “Преславска книжовна школа”, Астрономическия център, Центъра за педагогически изследвания, Центъра по византиистика, Лабораторията по приложна лингвистика, Лабораторията по компютърни методи в археологията, Лабораторията по иконография, Лабораторията по математическо моделиране, Лабораторията по медицинска физика и пр.) се осъществяват фундаментални и приложни изследвания, творят се произведения на изкуството. В тяхната дейност активно участват не само преподаватели, но и докторанти и студенти. Университетскита библиотека разполага с богати фондове и модерни средства за тяхното ползване.

Университетското издателство “Епископ Константин Преславски” издава стотици томове специализирана учебна и научна литература. Шуменският университет има 5 учебни корпуса, 4 студентски общежития с над 1000 легла, спортни игрища, плувен басейн, фитнес зала, заведения за отдих и развлечение. Студентският съвет е в центъра на студентското самоуправление.

Студентите на Шуменски Университет

Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, художественото творчество и спорта. Мисията на Университета намира израз в:

  • Предоставяне на висококачествено академично образование, което се гради върху принципите на хуманизъм и толерантност, демокрация, практичност и прагматичност, непрекъснатост и вариативност, адаптивност и оптималност;
  • Възпитание на хармонично развити личности, граждани на българската държава, приобщени към световното общество; формиране на социално-активни и толерантни хора, способни на саморазвитие и самоусъвършенстване;
  • Осигуряване на висока активност на младия човек в динамичната среда, когато промяната в идеите, знанията и технологиите се осъществява много по-бързо, отколкото промяна в поколенията;
  • Провокиране на студентите за съзнателна и ефективна активност в глобализираното информационно общество, което се характеризира с нарастваща комуникативност и информационна наситеност на средата;
  • Подготовка на висококвалифицирани специалисти в сферата на образованието, науката, култура, управлението и производството, способни да продължават обучението си през целия живот; развитие на фундаментални и приложни научни изследвания; интеграция в световното образователно пространство със запазване на най-добрите традиции на българската система на образование;
  • Утвърждаване на Шуменския университет като център на образованието, науката и културата в Североизточния регион на България, в страната и на Балканите; поддържане на диалог между мултинационални култури.

Като отчита влиянието на глобалните, общоевропейските, националните и регионални фактори в стопанския и социалния живот, както и решаващата роля на университетите за развитие на образованието и научноизследователската дейност, Шуменският университет Епископ Константин Преславски определя своята мисия, визия, цел, приоритети и задачи. Университета разполага със собствен сайт.

 

Структура

Прием 2020

Галерия