За нас

През 1955/1956 учебна година за първи път в гр. Враца, към ОУ Димитър Благоев се разкрива паралелка за деца с умствена изостаналост /І и ІІ клас/, а през 1959/1960 год. към началния курс във Враца се откриват нови паралелки за среден курс.

Следващата 1960/1961 год. всички класове от началния и средния курс се обособяват в самостоятелно помощно училище, с название Д-р Петър Берон.

През 1966/1967 год. в училището се разкрива логопедичен кабинет. Кабинетът обслужва както учениците от помощното, така и нуждаещите се ученици и от другите училища в града.

През 1978 /1979 год. училищният колектив се настанява в собствена училищна сграда с пълен пансион за 240 деца.

Нови кабинети:

  • стая на приказката;
  • стая за тихи игри;
  • стая за рехабилитация;
  • стая на родителя.

История

Център за специална образователна подкрепа – ЦСОП „Д-р Петър Берон” е единствената образователна институция в община Враца и региона за обучение на ученици с тежка и умерена умствена изостаналост и множество увреждания. През учебната 2017/2018 год. се обучават 53 ученици, записани в основни и  средни училища и професионална гимназия.

Материалната база е в добро състояние, с налична достъпна архитектурна среда-прилежаща покрита рампа за лица с увреждания и вътрешни платформи за предвижване  от първия до третия етаж на учебния корпус,санитарен възел за лица с увреждания.

Това дава възможност за достъп до класните стаи и кабинетите – логопедичен кабинет, кабинет на психолога, компютърен кабинет, професионален кабинет,  стая на приказката, стая за тихи игри, кабинет по рехабилитация, медицински кабинет, физкултурен салон,  стая за родителите.

Кадровият ресурс е обезпечен- педагогическите специалисти са специални педагози, логопеди и психолог. Предлага се и допълнителна подкрепа за учениците с двигателни затруднения от   рехабилитатор.

Има общежитие  към центъра с  24 легла. Всяка стая е със собствен санитарен възел, кабелна телевизия и интернет.

Храната за учениците от  интернатните групи се приготвя на място, в кухненски бокс и столова при спазване на  нормативните изискванията .

В ЦСОП „Д-р Петър Берон” Враца се провежда  и  професионално образование за учениците в VІІІ, ІХ и Х клас по професия Шивач, специалност Шивачество,степен на професионална квалификация-  първа степен и/или част от професията за ученици с множество увреждания.

Галерия