За нас

Екип

Педагогическият екип е високо квалифициран-всички учители са с висше педагогическо образование, на възраст от 27г. до 59г., със следните длъжности:

  • Учители- 7, старши учител по музика-1, старши учители- 6, главен учител-1
  • Всички те са мотивирани да израстват професионално и през изминалите две години девет от тях повишиха професионалната си квалификация. Помощник-възпитателите са със
  • средно образование и активно се включват в грижите и възпитанието на децата.

Възпитателно-образователен процес

Съдържанието на възпитателно-образователния процес изцяло е съобразен и се подчинява на ДОС  за предучилищно възпитание и подготовка и включва разнообразни по съдържание дейности, форми и ситуации, породени от желанието и интереса на децата, провокиращи личностните им изяви. Екипът  неуморно работи за пълноценното развитие  на всички деца с надеждата, че те утре ще бъдат достойни хора, способни да градят своето бъдеще, да се справят с предизвикателствата на новото време, да мечтаят и превръщат мечтите си в реалност. Развитието потенциала на всяко дете , успешната му социализация, изграждането му като личност и подготовката  за училище са в основата на цялостната дейност  на колектива на  детското заведение.

Области на дейност

За ДГ „Дъга” е особено важна задачата за ангажирането на семейството в съвместната работа. Родителите са системно информирани относно възпитателно-образователната работа с техните деца,провеждат се родителски срещи и индивидуални консултации,организират се съвместни празници и развлечения . В ДГ „Дъга” цари атмосфера на жизнерадост, добронамереност, неподправена любов към всяко дете. Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България. Детското заведение е с изградена символика-емблема, знаме, химн.

Допълнителни дейности

Детското заведение предлага и следните допълнителни дейности:

  • обучение по английски език;
  • народни и модерни танци;
  • футбол;
  • арт-занимания;

Графикът за провеждането им е съобразен със седмичната програма, психо-физическите особености на децата и натовареността им за съответния ден.

ПОЛИТИКА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Галерия