За нас

Детска градина Първи юни, Макариополско е с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на селото.

Води началото си от далечната 1945 г., когато в селото е открита първата детска градина в Търговищка околия. Първоначално се помещава в училище Хр. Ботев и разполага само с една малка, но удобна стая, с 31 деца на 6 и 7 години. Средствата за заплата на учителката са осигурени от кметството.

През 1970 г. детското заведение е преместено в самостоятелна, специално проектирана за детска градина сграда. Всяко помещение е оборудвано спрямо стандарти за работа с деца, в съответветните възрастови групи.

Детскaта градина разполага с отлична база, просторни помещения за различните групи, зали за игри и обучение, собствен двор с оборудвана детска площадка и съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.

За децата са обособени самостоятелни занимални, всяка с място за игра, хранене и сън.

Многообразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.

Гордост за екипа на детското заведение е, че първи от селата са прегърнали идеята за предучилищно образование.

От 1 април 2010 г. детска градина Първи юни, Макариополско прилага системата на делегиран бюджет и към нея са присъединени филиали от съседните села: Пробуда, Буйново, Надарево и Острец.

Финансирането на детското заведение се осъществява с общински средства.

И до днес детска градина Първи юни, Макариополско приема, обучава, възпитава и обгражда с любов своите малките палавници.

Осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на децата. Гарантира техните права, свободи, сигурност, достойнство и уважение, възпитава ги в дух на мир и толерантност, приобщава ги към българските традиции и културни ценности.

Възпитава в светско образование и не допуска налагане на идеологически и религиозни доктрини, както и организиране на дейности на политическа, религиозна и етническа основа.

Основни приоритети в работата на колектива са качеството на детското обучение и възпитание, качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда.

Обучението на децата се организира и провежда в съответствие с образователни изисквания на МОН и осигурява отлична подготовка за училище.

Педагогическият екип на ДГ Първи юни, Макариополско запазва, съхранява и умножава силните си позиции и авторитет с творчество, сърце и висок професионализъм.

Директор на детското заведение е г-жа Цонка Ботева.