За нас

Днес в СУ Св. Патриарх Евтимий – град Пловдив учат над 1500 ученици от първи до дванайсети клас.
Осемнадесетте  паралелки в начален курс са сред най-елитните в града и с основание предизвикват интерес. Постиженията са резултат от професионализма на преподавателите и амбициите и възможностите на учениците.
В прогимназиален курс се акцентира върху изучаването на чужди езици, математика, български език и литература, което гарантира отлична подготовка при кандидатстване след завършен седми клас.

В гимназиален етап са формирани 24 паралелки. Изучаването на два чужди езика е задължително, а това дава възможност на нашите ученици за равноправен културен диалог в Европа.
Литературата и историята са другата посока, която определя хуманитарното образование. Разгърнатите ни програми са предпоставка за адаптивност към най-смелите търсения и завоевания на нови културни територии.
Природоматематическите дисциплини, актуалната приобщеност към модерните технологии са другото лице на СУ „Свети Патриарх Евтимий“. Математическата подготовка на нашите ученици формира хора, които могат да се впишат в различни форми на научния, стопанския, финансовия живот на България.

Основание за гордост са новите компютърни кабинети, които отговарят на съвременните изисквания. Те дават възможност за приложение на натрупаните знания и безпроблемна адаптивност към света.
През всичките тези години нашето училище има историческата съдба на българския народ. Следва същите повели, търси верните посоки. С едно изключение – училището е с крачка напред. То подготвя хората, първенците на духа и прагматичния талант, които стават и водачите. Училището подготвя всички – за да тръгнат напред в търсене на себе си. Посоките са много, но пътят е един, скъпи приятели…

 

Днес в училището учат над 1500 ученици от първи до дванайсети клас. Осемнадесетте  паралелки в СУ Св. Патриарх Евтимий - град Пловдивначален курс са сред най-елитните в града и с основание предизвикват интерес. Постиженията са резултат от професионализма на преподавателите и амбициите и възможностите на учениците. В прогимназиален курс се акцентира върху изучаването на чужди езици, математика, български език и литература, което гарантира отлична подготовка при кандидатстване след завършен седми клас. В гимназиален етап са формирани 24 паралелки. Изучаването на два чужди езика е задължително, а това дава възможност на нашите ученици за равноправен културен диалог в Европа. Литературата и историята са другата посока, която определя хуманитарното образование. Разгърнатите ни програми са предпоставка за адаптивност към най-смелите търсения и завоевания на нови културни територии.

Природоматематическите дисциплини, актуалната приобщеност към модерните технологии са другото лице на СУ“Свети Патриарх Евтимий“. Математическата подготовка на нашите ученици формира хора, които могат да се впишат в различни форми на научния, стопанския, финансовия живот на България. Основание за гордост са новите компютърни кабинети, които отговарят на съвременните изисквания. Те дават възможност за приложение на натрупаните знания и безпроблемна адаптивност към света. През всичките тези години нашето училище има историческата съдба на българския народ. Следва същите повели, търси верните посоки. С едно изключение – училището е с крачка напред. То подготвя хората, първенците на духа и прагматичния талант, които стават и водачите. Училището подготвя всички – за да тръгнат напред в търсене на себе си. Посоките са много, но пътят е един, скъпи приятели.

Прием

1. клас

В СУ” Св. Патриарх Евтимий” през учебната 2012/2013 г.в I клас ще бъдат приети ученици за 4 паралелки:

Iа клас – общообразователна  паралелка с разширено изучаване на музика и СИП „Английски език”  и СИП „Математика”

Iб клас – общообразователна паралелка с английски език /изучава се в ЗИП/

Iв клас – общообразователна паралелка с английски език /изучава се в ЗИП/

Iг клас – общообразователна паралелка с английски език /изучава се в ЗИП/

Критерии за прием в общообразователните паралелки:

-Деца, живеещи в района на училището, които подлежат на задължително училищно обучение, включени в списъка на Общината.
-Деца, живеещи в района на училището, подлежащи на задължително училищно обучение,но не са включени в списъка на Общината (Доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2012 г.)
-Деца, чиито брат или сестра са ученици в СУ “Св. Патриарх Евтимий”.
-Деца на учители (служители) от училището.
-Деца от други райони – при наличие на свободни места.
Проверката на музикалните способности на децата,  кандидатстващи  за паралелка с разширено изучаване на музика  ще се проведе на 27 и 28 март от 10.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на НАЧАЛЕН ЕТАП – ул. “Иван Вазов” № 35.

Критерии за прием:
-Детето изпълнява точно интонационно и ритмически песен по свой избор.
-Детето повтаря кратка мелодична фраза, зададена от учителя.
-Детето повтаря точно кратка ритмична фраза, зададена от учителя.

Прием след завършен 4. клас
Приемът на учениците в V клас като брой паралелки е осъществен на първо класиране на 100 %, поради което II-ро класиране няма да бъде организирано.
Има 5 свободни места в стандартните паралелки.
Във връзка с униформите, моля запознайте се с информацията относно униформеното облекло.
В СУ Св. Патриарх Евтимий Пловдив през учебната 2012/2013 г.в V клас ще бъдат приети ученици в следните паралелки:
-Vа клас – общообразователна  паралелка със СИП – математика – 2 часа седмично
-Vб клас – общообразователна паралелка със СИП – математика – 2  часа седмично
-Vв клас – общообразователна паралелка със СИП – Български език и литература – 2 часа седмично
-Vг клас – общообразователна паралелка със СИП – Български език и литература – 2 часа седмично
-Vд клас – общообразователна паралелка
-Vе клас – общообразователна паралелка
-Vж клас – общообразователна паралелка
Учениците продължават обучението си по чужд език (английски, немски, френски), който са изучавали до ІV клас.

Учениците, желаещи да бъдат приети в Vа, Vб, Vв и Vгкласове, задължително трябва да участват в състезанията, посветени на 24 май – “Ден на славянската писменост и култура”, които ще се проведат в СУ Патриарх Евтимий Пловдив на 12.05.2012 г. по математика и на 19.05.2012 г. по български език. Класирането ще се извърши съгласно критериите за прием и по посочения график.
В V д, е, ж  класове учениците ще се приемат, както следва:
Всички ученици от ІV клас на СУ “Св. Патриарх Евтимий”, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
На останалите свободни места ще се приемат ученици, завършили успешно ІV клас от други училища. Класирането им ще се извърши съобразно посочените критерии за прием в V клас.
КРИТЕРИИ за прием в V клас

За паралелката, в която ще се изучава 2 ч. седмично СИП „Математика”:
-Успех от удостоверението за ІV клас (Български език и литература + математика + среден успех)
-Резултати от състезанието, проведено в СУ “Св. Патриарх Евтимий” на 12.05.2012 г.
Максимален бал: 24
За паралелките, в които  ще се изучава 2 ч. седмично СИП „Български език и литература”
-Успех от удостоверението за ІV клас (Български език и литература + математика + среден успех)
-Резултати от състезанието по български език, проведено в СУ “Св. Патриарх Евтимий” на 19.05.2012 г.
Максимален бал: 24

КРИТЕРИИ за прием в V д,е,ж,з  класове за ученици, завършили успешно ІV клас в други училища:
-Успех от удостоверението (БЕЛ + Математика + среден успех)
Максимален бал: 18
При равен бал се взема по-високата оценка от състезанията по математика и БЕЛ, проведени на 14.05.2011 г. и 15.05.2011 г.

Прием след завършен 7. клас
-Хуманитарен профил с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици
-Хуманитарен профил с интензивно изучаване на немски език – 26 ученици
-Хуманитарен профил (география) с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици
-Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици
Хуманитарен профил
Профилиращи предмети:
-Чужд език (Английски или немски)
-Български език и литература
-История и цивилизация
-Философия
Природоматематически профил
Профилиращи предмети:
-Английски език
-Информационни технологии
-Математика
-Физика и астрономия

Прием след завършен 8. клас 
За учебната 2012/2013 година в СУ Патриарх Евтимий Пловдив ще се осъществи прием след завършено основно образование по документи в една паралелка с 28 ученици:
Природоматематически профил с профилиращи предмети
-Биология и здравно образование
-Химия и опазване на околната реда
-Физика и астрономия
-Инфромационни технологии