За нас


През 1938/39 учебна година по настояване на гражданството и по решение на Министерство на просветата в бившия град Св.Врач, а по настоящем град Сандански, е разкрита непълна гимназия – гимназиален клон /4 и 5 клас/. За патрон на клона е избран Цар Самуил. Клонът се открива с три паралелки четвърти клас и една паралелка пети клас. До 1943/44 учебна година и в двата класа има по три паралелки – общо шест. След 09.09.1944 година, респективно през 1944/45 учебна година, гимназиалният клон прераства в пълна реална дневна гимназия от четвърти до осми клас /по старата система/с 16 паралелки, както следва: 4 клас – 6; 5 клас – 4; 6 клас – 3; 7 клас – 2; 8 клас -1.

Гимназиалният клон при откриването не разполага със собствена сграда, а се помещава в частна сграда в близост до днешното читалище “Отец Паисий”. През 1939/40 учебна година гимназиалният клон се премества в сградата на тогавашната прогимназия “Климент Охридски”. До 1948 година, след прерастването в пълна гимназия, обучението се води на смени. Строежът на новата сграда на гимназията започва през 1946 година. До 01.01.1948 година е завършен първият етаж, а от 15.01.1948 година, втория срок, учебните занятия започват в новата сграда. Гимназията се преименува от “Цар Самуил” в “Яне Сандански”, което име приема и градът през 1949 година, който дотогава се именува “Св.Врач”.

През 1950 година, с реорганизация в учебното дело, се въвеждат единни училища, в резултат на което в града се обособяват две средни единни общообразователни училища. I-во училище се помещава в сградата на гимназията, а II-ро средно училище – в сградата на прогимназия “Климент Охридски”.

През 1957/58 година се прави нова реорганизация на училищата и двете единни училища в града се обединяват в една гимназия с общ брой на паралелките – 23.

Още

През 1959 година се провежда всеобщо обсъждане на учебното дело в страната. Излиза “Закон за по-тясна връзка на училището с живота”, вследствие на което гимназията придобива политехнически облик, с изучаване на производства. Това води и до промяна в името на училището, което става Политехническа Гимназия “Яне Сандански”. През 1960 година е завършен и вторият етаж на сградата на гимназията.

В следващите 2-3 десетилетия са изградени 25 учебни стаи, кабинети по физика и химия, биология, електротехника, машинознание, библиотека с 3000 тома, работилница със стругове, бор-машини, шепинг-машина, дървообработващи машини и др.. В гимназиалната сграда се помещава и ученически стол с капацитет около 500 души. В същата сграда се помещава и II ОУ “Христо Смирненски” с около 26 паралелки.

С настъпването на демокрацията след 1989 година в страната ни, се осъществяват редица реформи и в сферата на образованието, които дават нов облик на училището, който го превръща в единствената профилирана гимназия в града. След седми клас има прием на паралелки с интензивно изучаване на английски език – природоматематически профил (информатика, математика) и хуманитарен профил (чуждоезиков). Като втори чужд език учениците могат да избират между френски, немски, испански и руски. От 2002 година в гимназията се въвежда и технологичен профил (туризъм), който се налага от развитието на град Сандански като туристически център. От паралелките с прием след осми клас само една е с непрофилирано обучение, а останалите се обучават в хуманитарен и технологичен профил. Изградени са 4 компютърни и един чуждоеизков кабинет през последните няколко години. Високата успеваемост на възпитаниците на гимназията в продължаване на образованието им в различни висши учебни заведения е традиция, която се пази и до днес. Активно и успешно е участието на учениците в гимназията и в разнообразни извънкласни форми – олимпиади, БМЧК, национални и международни проекти, спортни състезания и др.