За нас

ПГСУАУ Атанас Буров е професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги в Силистра.

Направления:

 • Обучение по Банково дело;
 • Бизнес – администрация;
 • Икономическа информатика;
 • Кетеринг;
 • Малък и среден бизнес;
 • Обслужване на заведения в обществено хранене;
 • Оперативно счетоводство;
 • Организация на туризма и свободното време;
 • Организация на хотелиерството;
 • Производство на кулинарни изделия и напитки.

Разнообразни чужди езици:

 • Английски;
 • Немски;
 • Френски;
 • Руски.

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги Атанас Буров е учебно заведение с държавно финансиране.

Обучението на учениците се извършва на две смени.

Директор на училището е Дочка Георгиева Милушева.

Материална база на ПГСУАУ Атанас Буров

ПГСУАУ Атанас Буров разполага с добра материално-техническа база -учебна сграда, предоставена за ползване с Решение на МС №222/06.04.2007 г. ПГСУАУ непрекъснато търси начини за обновяване, разширяване и модернизиране на материалната база с цел осъществяване на ефективен и качествен учебно-възпитателен процес.

В ПГСУАУ Атанас Буров се провежда обучение по общообразователни и професионални учебни предмети в езикови кабинети по английски и френски език , 4 компютърни кабинети , специализирани кабинети по счетоводство, Учебно-тренировъчни фирми, кабинети по туризъм и сервиране, лаборатория по химия, актова зала „Буров“. За обучението на кулинарните паралелки се ползват две учебни кухни.