За нас


Скъпи млади приятели,

Изборът къде да учите може да се окаже един от най-решаващите фактори при определяне на бъдещата Ви професионална реализация. Разнообразието от възможности е присъщо за хората, които са високо квалифицирани и уверени в това, което правят.

Ние сме тук, за да Ви посочим пътя, по който да се реализирате като професионалисти. Постигаме това чрез предлагане на консултации, атрактивни специалности, високо квалифицирани преподаватели и модерна учебна база.

Частен професионален колеж „Омега“ е лицензиран от МОН и НАПОО и е едно от най-авторитетните, отворени и динамично развиващи се учебни заведения в системата на професионалното образование в България.

Моля, разгледайте нашия сайт, за да откриете по-подробна информация за Частен Професионален Колеж „Омега“, или по-добре елате и ни посетете, за да можем да Ви помогнем за една успешна професионална реализация. Приветстваме всеки!

Изборът е във Вашите ръце!

Компютърни мрежи

Професия „Проектант компютърни мрежи“ – IV степен на професионална квалификация
/двугодишно професионално обучение, задочна форма, лиценз от МОН/Специалността „Компютърни мрежи“ на колеж „Омега“ е насочена именно към тези, които искат да развиват компетенции в областта на информационните технологии. В курса на обучение по специалността се изучават задълбочено специализирани предмети като: Програмиране C++, Програмиране Web design, Конфигуриране на компютърни мрежи, База данни, Основи на електрониката, Компютърна техника, Операционни системи WINDOWS, LINUX, Глобални информационни мрежи и Интернет, Основи на телекомуникациите, Диагностика на компютърна техника, както и разширено изучаване на Английски език, ориентирано към терминологията, свързана със специалността. За избираема професионална подготовка се предлага предметът – Програми за графичен дизайн. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Икономика и Мениджмънт, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.
За специалността „Компютърни мрежи“ на колеж „Омега“ Ви предоставя уникалната възможност само за две учебни години да получите ЧЕТВЪРТА степен на професионална квалификация по професията „Проектант компютърни мрежи“, като след това ще можете да продължите обучението си във Варненски Свободен Университет в специалност „Информатика“ и да получите образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР.

Защо „Компютърни мрежи“?
След завършване на курса колежаните ще могат не само да създават, но и да поддържат и администрират компютърни мрежи. Освен хардуерни специалисти, колежаните ще се превърнат и в конкурентоспособни софтуерни специалисти, програмисти и уеб-дизайнери, боравещи свободно с операционни системи като „Windows“, „Linux“, „DOS“, както и с програмните продукти „C++“ и „Web design“. Компютрите и информационните системи като цяло са неразделна част от съвременния бизнес. Колеж „Омега“ подготвя професионалисти, които безпроблемно да интегрират компютърните системи във всяка една бизнес единица.

Професионална реализация

Според последни статистически проучвания на Бюрото по труда компютърните специалисти са на четвърто място в топ 10 на най-търсените професии. Завършвайки специалност „Компютърни мрежи“, колежаните могат да намерят реализация както на националния, така и на световния трудов пазар на някоя от следните професионални позиции: системен аналитик, проектант, системен интегратор, мрежов и системен администратор, специалист по компютърна поддръжка, софтуерен специалист, системен програмист, администратор база данни, бизнес аналитик, уеб-дизайнер.

Графичен дизайн

Професия „Графичен дизайнер“ – III степен на професионална квалификация
/двугодишно професионално обучение, лиценз от НАПОО/ За специалността Графичният дизайн съчетава в себе си художествени умения, творческо мислене и дава свободен полет на въображението. Това е една от най – търсените и най – добре платените професии, гарантираща естетическо удовлетворение и възможност за развитие. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Защо „Графичен дизайн“?

Основна цел на специалността „Графичен дизайн“ на колеж „Омега“ е да осигури на своите възпитаници европейско равнище на обучение. Колежаните ще изучат в детайли изискванията и стандартите на графичния дизайн в България и Европейския съюз, които ще им осигурят конкурентоспособност на международния трудов пазар. Програмата включва специфична теоретична и практическа подготовка по технологията на различните типове графични изкуства. Включените курсове ще развият у колежаните умения за пълноценно ползване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн. Учащите ще получат още и богати теоретични познания от сферата на икономиката, които ще разширят възможностите им за бъдеща професионална реализация и ще подобрят професионалните им качества. За практическата подготовка по специалността колежът е организирал посещения на фирми, работещи със специалисти графични дизайнери.

Професионална реализация
След завършване на специалността „Графичен дизайн“, колежаните ще могат да се реализират на трудовия пазар като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, както и в много други предприятия, чието производство задължително изисква графичен дизайн на крайните продукти, от който в голяма степен зависи успешната им реализация на пазара.
Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, колежанинът придобива редица компетенции. Той ще:
Познава и умее да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност;
Може да прилага в практиката получените знания по история на буквите и печатарските практики за осъществяване на свързванията;
Притежава нужния обем от знания за основните понятия в рисуването и работата с цветовете
Познава и прилага всички техники за графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и Photoshop
Може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете
Използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност
Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET

Интериорен дизайн

Професия „Дизайнер“ – III степен на професионална квалификация
/двугодишно професионално обучение, задочна форма, лиценз от НАПОО/ За специалността „Интериорен дизайн“ на колеж „Омега“ e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ Вие можете да развиете способностите си и реално да стартирате своята дизайнерска кариера още с влизането си в колеж „Омега“. Курсът на обучение е две години, през които ще получите задълбочени познания по предмети (модули) като: Рисуване, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационна техника и технологии, Екология в интериорния дизайн и др. Програмата „Интериорен дизайн“ включва още разширено изучаване на чужд език, както и отлична подготовка в областта на компютърното проектиране – AutoCAD.

Защо „Интериорен дизайн“?

Специалност „Интериорен дизайн“ в колеж „Омега“ предвижда специализирана подготовка в областта на интериорния дизайн, базираща се не само на традиционни теоретични познания, но и на последните световни тенденции. Целта на колежа е да превърне своите възпитаници в творци дизайнери в сферата на художественото проектиране на обществен, жилищен и търговски интериор. За доброто Ви обучение ще бъдат отговорни доказан екип от преподаватели, както и български и чуждестранни практикуващи архитекти. Те ще Ви запознаят с най – новите европейски и световни тенденции в интериорният дизайн, как да се справяте успешно с практически казуси в работният процес и как да доразвиете творческият си потенциал.
Професионална реализация

Бурното развитие на строителството в страната и чужбина и все по-взискателното потребителско търсене неминуемо доведоха до остра нужда от специалисти в областта на интериорния дизайн. Пред изучаващите „Интериорен дизайн“ се разкрива широк кръг възможности за реализация не само в местни, но и в чуждестранни дизайнерски фирми. Знанията и практическият опит, с които разполагат завършилите специалността, са стабилна основа за стартиране на самостоятелен бизнес в тази сфера.

Безплатни


Курсове по английски език и информационни технологии

Управление

Управлението на колежа се осъществява от: Дирекция, Мениджър, Учебен отдел, Отдел Маркетинг и Административен отдел. Дирекцията организира и контролира обучението в колежа, следи за изпълнението на поставените задачи от Министерството на образованието и науката. Основната задача на Мениджъра е да определи дългосрочните цели за развитие на колежа. Той помага и съдейства на Дирекцията при решаване на проблеми, свързани с обучението на колежаните и извън него. Одобрява и съдейства при изготвянето на маркетинговата стратегия на колежа.Учебен отдел осъществява връзката между колежани, преподаватели и администрация. Дейността предполага обсъждане на всички възникнали въпроси и потребности на обучаеми и обучаващи. Отделът има за основна цел да подпомага и толерира колежаните, както по служебни, така и по лични въпроси. Административен отдел осигурява и поддържа материално-техническата база. Полага грижа за удобството на колежани и преподаватели по време на учебния процес.Основните задачи на Маркетинг отдела се състоят в съгласуване действията за реализация и реклама на колежа, проучване на пазара и конкуренцията и осъществяване на комуникации с фирми и организации, предлагащи рекламна дейност. Приоритет на отдела е също изработването и осъществяването на маркетинговата политика на колежа.Отделът е пряко подчинен на Мениджъра на колежа.

Още

Учебен отдел е свързващото звено между колежани и преподаватели, както и организатор на самия учебен процес. Дейността предполага обсъждане на всички възникнали въпроси и потребности на обучаеми и обучаващи. Под ръководството на Директора, работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на колежаните от записването до дипломирането им – издаване на колежански книжки, лични картони, уверения, академични справки, свидетелства за професионална квалификация, удостоверения за професионално обучение. Отделът следи и изпълнява решенията на Педагогическия съвет, свързани с учебния процес, събира и съхранява цялата учебна документация, следи за изпълнението на Закона за Народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение. Приоритет на учебен отдел е да изслушва, подпомага и толерира колежаните!

Съветът функционира като специализиран орган за обсъждане и решаване на основни академични въпроси и проблеми в колежа. В състава му влизат всички академични кадри, изпълняващи следните функции:
приемане на стратегия за развитие на колежа, която се актуализира всяка година
приемане на правилника за дейността на колежа
приемане на учебния план на колежа
определяне на формите на обучение
обсъждане на резултатите от обучението
При нас обучението се извършва от висококлалифицирани специалисти, които ще ви помогнат лесно и бързо да започнете своето професионално развитие. Паралелно с академичното обучение предлагаме и допълнителни курсове които ще са в полза на вашето професионално развитие.