За нас

Мисия

„Център за обществена подкрепа“ е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

и бащи, ателиета за работа с деца;

– Услуги за стимулиране на общностното развитие;
– Услуги за семейно планиране;
– Услуги и мерки за превенция на детските бракове и ранните раждания.

Галерия