За нас

В ЦСОП град Харманли се осъществява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП чрез  образователна подкрепа от учители -специални педагози, психолози, логопеди, арттерапевти, социален педагог, рехабилитатор/кинезитерапевт.

ЦСОП Харманли предлага:

 • Психо-социална рехабилитация с психолог;
 • Рехабилитация на комуникативните нарушения с логопед;
 • Физическа рехабилитация и кинезитерапия;
 • Лечебна физкултура;
 • Сензорно базирани дейности/ сензорна стимулация;
 • Арттерапия;
 • Социално-педагогическа интеграция със социален педагог;
 • Занимания по интереси.

В ЦСОП обучението е целодневно в изнесени паралелки, учениците се обучават по индивидуален учебен план от учители – специални педагози.

Терапевтите извършват допълнителна  подкрепа чрез  индивидуална или групова терапия на детето/ ученика в зависимост от  потребностите и дефицитите му.

ЦСОП Харманли разполага със следните кабинети:

 • Арт терапия;
 • Кинезитерапия;
 • Лечебна физкултура и рехабилитация;
 • Логопедичен кабинет;
 • Психологичен кабинет;
 • Социален кабинет;
 • Сензорна зала;
 • Интерактивен кабинет;
 • Игротека;
 • Библиотека на играчките.

След 7 и 8 клас предоставяме професионално обучение по част от професия на специалностите:

1.“Работник в заведенията за хранене и развлечения“

2.“Трайни насаждения“

Галерия