За нас

Дружество „Знание” София е организация с успешен многогодишен опит в неформалното образование. До момента организацията е изпълнила над 100 проекта, финансирани от Европейски Социален фонд (ЕСФ) по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР), Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), програмата „Учене през целия живот” към Европейската комисия, както и новата  програма Еразъм+. Проектите засягат области като неформално образование (интерактивни методи на обучение), обучение на обучители, повишаване качеството на професионалното образование и обучение, младежки дейности и повишаване на толерантността.

Дружество „Знание” София е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 1990г.

От 2014 г., Дружество „Знание” е акредитирана координираща, изпращаща и посрещаща организация по Европейска Доброволческа Служба(EVS).

От 2011 г. Дружество „Знание” – София е базова институция на СУ „Св. Климент Охридски” за обучение и стаж в специалността „Неформално образование”.

В организацията  членуват 44 души. Работим с експерти в областта на образованието, бизнеса, информационните технологии и младежката активност. В нашите дейности и проекти въвличаме стотици доброволци.