За нас


стари снимки на сградата

Читалище Отец Паисий – 1893 е регистрирано по Закона за народните читалища. Създадено е през 1893 г., а от 1931-ва година разполага със собствена масивна сграда в центъра на Велинград и е място на богата и разнообразна културна дейност.

На 14-ти ноември 1893 г. на общо събрание, организирано от 53 души – бъдещи първи членове на читалището, от почти всички села на Чепинското корито, се провежда учредително събрание, приема се първият устав и се избира читалищно настоятелство в състав: председател – Атанас Петков Зидаров, подпредседател Стою Докумов, деловодител – Филип Главеев, помощник деловодител – Илия Хрисчев, касиер – Тодор Шуманов, библиотекар – Иван Д. Ушев, помощник библиотекар – стою Я. Масларов.

В малкото оскъдни документи, достигнали до наши дни се вижда, че читалищното културно-просветно въздействие не се ограничава само в с. Лъджене, а има широк обсег – почти всички населени места в Чепинската котловина и затова първото читалище носи името читалище „Чепино”.

Началото е доста скромно – читалищно помещение е кафенето на Иван Малчев, занаятчийската работилница на Георги Банскалията и отново в кафенето на Стоимен Керин. Имуществото – един извехтял шкаф с подарени книги и списания. Пренасян от кафене в кафене, през 1931 година намира място в новия читалищен дом.

Днес читалището помещава салон с 210 места, сцена, гримьорни, 3 помещения за библиотека с над 60 000 регистрационни единици, информационен център. Освен читалищните състави на сцената му се изявяват много гостуващи професионални и любителски състави, изпълнители и творци.

Народно читалище “Отец Паисий – 1893” е самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение, юридическо лице с нестопанска цел и в неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Отношенията на читалището с Общинската управа се характеризират с уважение, партньорство при обсъждане на проблемите на културата в Общината и взаимодействие при запазване на своята автономия.

Работата на читалището е насочена към местната общност и към задоволяване на нейните потребности, свързани със създаване и разпространяване на духовни ценности, запазване на местните обичаи и традиции, обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност, подобряване на достъпа до информация в града.  Читалището има няколко формации: музикална школа за духови и ударни инструменти и духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев”, школа по пиано, литературен клуб „Никола Вапцаров”, театрална формация, смесен хор „Николай Гяуров”, вокална група „Караоке”, вокална група „Велина”. Читалището работи с външни специалисти за запазване високото художествено качество на работа и полага усилия за изграждането и задържането на местен капацитет от професионалисти. Всички възпитаници на школите и самодейци са преки бенефициенти на читалищната дейност, но ползвател на крайните продукти от работата на формациите е цялата общественост.