За нас

В Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” се обучават над 1000 ученици в 45 паралелки (Математика, Физика, Химия, Биология, География, Химия и биология, Информатика). От учебната 2017/2018 г. приемът на ученици в 8-ми клас се осъществява по ЗПУО, в сила от 1.08.2016 г. в следните профили:

 • Математически;
 • Софтуерни и хардуерни науки;
 • Икономическо развитие;
 • Природни науки;

Обучението по профилиращите предмети се осъществява чрез съвместна учебна работа със съответните факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” се представят отлично на национални и международни олимпиади, състезания и научни конференции не само в областта на природо-математическите дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта. Завършващите НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” имат възможност да се явят на вътрешни изпити по математика, физика, химия, биология и география, оценките от които се признават за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски”.

Учениците, завършили НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, стават част не само от интелектуалния елит на нацията, но и от творческия потенциал на престижни международни университети и институции.

Развитието на гимназията може да бъде представено с по-важните събития и години в историята й:

 • Септември 1964г. – По инициатива на Математическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към 8 Средно политехническо училище – София се открива първата математическа паралелка в страната. Подготовката на учебните планове и обучението по математика се възлага на преподавателите от Математическия факултет на СУ.
 • 1966г. – За първи път е подписан статут на математическите паралелки, според който учениците с оценка над 5.00 биват приемани в Математическия факултет на СУ.
 • Септември 1968г. – От тази дата математическите паралелки се обособяват в самостоятелна гимназия със засилено изучаване на математика.
 • 1974г. – Открива се паралелка със засилено изучаване на физика към Физическия факултет на СУ.
 • 1976г. – Открива се паралелка със засилено изучаване на химия към Химическия факултет на СУ.
 • 1977г. – Открива се паралелка със засилено изучаване на биология към Биологическия факултет на СУ.
 • 1983г. – Започва ново преустройство на образователната система в България.  Тогава се откриват две нови паралелки – профили Биотехнологии и Науки за земята.
 • 1992г. – С учебните планове на базата на съществуващите вече паралелки се оформят профилите: „Математика и информатика“ (2 паралелки), „Физика“ (1 паралелка), „Химия“ (1 паралелка), „Биология и биотехнологии“  (2 паралелки) и „Науки за земята“ (1 паралелка).
 • 1993г. – За пръв път  по инициатива на Ректора на Софийския университет се изготвят Основни положения за съвместната работа на Софийския университет и Националната природо-математическа гимназия като асоциирано методическо звено.
 • 1994г. – С решение на Академичния съвет на СУ „Климент Охридски“ НПМГ е призната за Природо-математически лицей на Софийския университет.

Прием