За нас

ОУ  Иван Сергеевич Тургенев – град Разград е училище с повече от двадесетгодишна история. Създадено и построено през 1987 година. Намира се в южната градска част в ж.к. „Орел”. Разполага с:

  • Учебен корпус-3 етажа, 2254  кв.м.;
  • учебен корпус- ІV етаж, 712.8 кв.м.;
  • ПРУ-495 кв.м.;
  • стол-720 кв.м. ;
  • физкултурен салон-469.5 кв.м.;
  • покрит плувен  басейн-469.5 кв.м.

Има 20 класни стаи, помещения за осъществяване на административна дейност. Спортната площадка е с  игрища за волейбол и две за баскетбол. Има покрит плувен басейн, който е единствен в града и областта. Училищната библиотека разполага с богата литература. Към нея има методичен кабинет и читалня. В тези помещения се организират училищни четения. От 2008 год. към училището има учредено Училищно настоятелство. Техническата база  отговаря  напълно на съвременните изисквания за организация на ОВП. Има оборудвани три  компютърни кабинета, кабинет по биология. Използват се както за учебния процес, така също и за подготовка на преподаватели и ученици, също така и за организиране на извънкласни и извънучилищни форми. Учениците имат свободен достъп до използването на тази база.

Училището разполага със собствен сайт.

Колектив

ДИРЕКТОР на  ОУ Иван Сергеевич Тургенев

Милена Орешкова

 

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР

Лиляна Петрова – ЗДУД

Атанас Богословов – ЗДАСД

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Полина Куманова

 

СЕКРЕТАР

Манушка Станева – ЗАВ.АС

 

УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

Полина Куманова – учител

Мартина Йорданова – учител

Сийка Маринова – учител

Калина Начева – учител

Емилия Спасова – учител

Минка Петрова – учител

Янислава Янкова – учител

Фахри Ферзуев – учител

Гюлсевер Мустафа – учител

Ирена Красимирова – учител по Английски език

Бойко Асенов – учител по Физическо възпитание и спорт

 

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Надежда Милянкова – учител по Български език и литература

Севдалина Петкова – учител по Български език и литература

Величка Василева – учител по Математика

Лиляна Петрова – учител по География, Човекът и природата

Дарина Димова – учител по Биология, Човекът и природата, Химия

Сергей Стоянов – учител по Физическо възпитание и спорт

Айтен Кязимова – учител по Английски език

Силвия Хараланова – учител по Музика и Информационни технологии

Атанас Богословов – учител по Математика и Информационни технологии

Кремена Обрешкова – учител по География, История

Миглена Цвяткова – Физика

Валентина Начева – учител по изобразително изкуство

 

УЧИТЕЛ – ПИГ

Миглена Цвяткова

Огняна Станева

Айлин Юсуф

Пламен Минчев

Мартина Йорданова

Гюлсевер Мустафа

Марина Бенова

Емилия Спасова

Сияна Проданова

Людмила Денева

 

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА

Владислава Казакова

Фатме Мехмедова

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Нигяр Мустафова – Ресурсен учител

Владислава Илиянова- Ресурсен учител

Ваня Цанкова – Ресурсен учител

Росица Ботева – Логопед

Мила Златева – Психолог

Галерия