За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е държавно специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 3 за осъществяване на дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), свързано с:

 • Провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;
 • Организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 • Квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 • Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО.

СТРУКТУРА на РЦПППО-Хасково

Сектор „ Административно-стопанска дейност“:

Директор: Светла Асенова Йотова

Зам.директор: Катя Панева Николова

Гл. счетоводител: Елена Георгиева Иванова / „Счетоводни дейности“/

Касиер- домакин: Валентина Недялкова Стоянова /„Стопанисване на имуществото на регионалния център“;

Шофьор и работник по поддръжка: Христо Георгиев Христов/ „Помощно-обслужващи дейности и дейности по поддръжката“/

ектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“:

 • Координатор на сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“: Весела Димитрова Станева
 • Мобилен екип №1: специален педагог, социален работник, психолог, логопед, ресурсен учител
 • Мобилен екип №2: специален педагог, социален работник, психолог, логопед, учител на деца с нарушено зрение
 • Мобилен екип №3: специален педагог, социален работник, психолог, логопед, ресурсен учител

Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“:

 • Координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“: Антония Георгиева Апостолова
 • Ресурсни учители, оказващи допълнителна подкрепа в училища и детски градини
 • Психолози, оказващи допълнителна подкрепа в училища и детски градини
 • Логопеди, оказващи допълнителна подкрепа в училища и детски градини
 • Терапевтични специалисти, прилагащи терапевтични програми