За нас

Нашата мисия

Мисията на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, професионализъм и новаторство, за изграждане на специалисти на високо квалификационно равнище, способни да развиват и прилагат научни знания във всички аспекти на сухоземния транспорт, при съчетаване на образование, научни изследвания и възпитание в духа на съвременните национални и европейски ценности.
Основните цели на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” са:

 • да дава знания и умения, адекватни на съществуващите пазарни условия и перспективите за развитие на страната и обществото;
 • да съдейства за интелектуално и духовно личностно развитие чрез свободен обмен на знания и идеи;
 • да подготвя за професионална реализация, включително с обучение през целия живот;
 • да създава нови научни знания, приложни продукти и технологии, в интерес на просперитета на обществото;
 • да утвърждава интеграция между обучение, научни изследвания, иновации и практика;
 • да приобщава към ценностите на гражданското общество и демокрацията.

Стратегическите задачи и приоритети на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” са:

 • предлагане на специалности с високо и устойчиво търсене, в съответствие с очертаващите се тенденции на образователния пазар и пазара на труда;
 • модернизиране на образователния процес чрез нови форми, методи и технически средства, водещи до повишаване на качеството на обучение;
 • прилагане на европейски стандарти в учебния процес чрез интегриране с други институции, обмен на добри практики и реализиране на съвместни проекти;
 • хармонизиране на учебните планове и програми в съответствие с Болонския процес и ефективна подкрепа на академичните мобилности;
 • насочване на обучението според изискванията на бизнеса чрез поддържане на устойчиви връзки с фирми, професионални организации, правителствени и неправителствени институции;
 • полагане на постоянни грижи за кариерно ориентиране и консултиране на студентите;
 • осигуряване на възможности за продължаващо обучение и квалификация през целия живот;
 • насърчаване и стимулиране на научноизследователската дейност в условията на конкурентност;
 • утвърждаване на ВТУ като академична институция със значимо национално обществено влияние;
 • превръщане в регионален образователен, научен и експертно-консултативен център в областта на транспорта;
 • усъвършенстване на системата за управление на качеството и компютърните информационно-обслужващи системи като основа за вземане на управленски решения;
 • подобряване на средата за обучение и отдих чрез реновиране, придобиване на ново оборудване, спортни съоръжения, развитие на почивната база.

Полезни линкове:

Как да стигнете до нас

 •  Автобус № 404 – от Централна гара
 •  Автобус № 11 – от Лъвов мост
 •  Автобус № 9 – от Софийския университет
 •  Тролейбус № 11 – от Сточна гара
 •  Тролейбус № 4 – от паметника на Васил Левски
 •  Трамвай № 20 – от Метростанция № 1

Галерия

The gallery was not found!