За нас

ЦСОП Свети Паисий Хилендарски, Благоевград е единственото учебно заведение в Благоевград, за работа с деца със СОП.

Учебно-възпитателният процес е организиран по начин, който поставя в центъра си, детето със СОП.

Център за специална образователна подкрепа – ЦСОП Свети Паисий Хилендарски, Благоевград се разполага в собствена сграда, осигуряваща подходяща архитектурна среда за децата.

Материално-техническата база е модерна и е оборудвана по европейските стандарти.

Училището провежда изнесено обучение в ДЦ „Слънчев ден“, Симитли и ДЦ „Зорница“, Благоевград.

Педагогическият персонал е висококвалифициран и полага необходимите грижи, за да получат възпитаниците им подходящо обучение и възпитание. Съвместните усилия целят постигането на успешна социална интеграция и професионална реализация.

Център за специална образователна подкрепа Свети Паисий Хилендарски, Благоевград подпомага изграждането на позитивно отношение между децата и обкръжението им.

Материална база

Център за специална образователна подкрепа „Св. Паисий Хилендарски“ разполага със специализирана материална база и оборудване,  включващо:

 • Класни стаи за групово обучение на деца и ученици по индивидуален план за подкрепа (индивидуален учебен план с индивидуални учебни програми);
 • Логопедичен терапевтичен кабинет;
 • Психоло- терапевтичен кабинет;
 • Кинезитерапевтичен кабинет;
 • Сензорна стая за психомоторни индивидуални и групови терапии;
 • Фитнес зала;
 • Два физкултурни салона;
 • Кабинет по готварство;
 • Медицински кабинет;
 • Стая за родители;
 • Психо- моторен кабинет/Кабинет по релационна психомоторика;
 • Защитена детска площадка за игри на открито;
 • Съоръжения, психомоторни модули, огледала, подходящи подови настилки, играчки, дюшеци и др.;
 • Образователни играчки и помощни средства;
 • Технически средства и оборудване, в това число компютри, интерактивна дъска и мултимедия;
 • Поденма платформа;
 • Рампа;
 • Адаптирани санитарни възли;
 • Осигурен транспорт за провеждане на дейността- собствен автобус.

Галерия