За нас


ЦСОП Варна за цел да обучава и възпитава деца със специални образователни потребности. За реализирането на тази цел се грижи екип от високо квалифицирани специални педагози, които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновациите в образователно-възпитателния процес с цел разчупване стериотипа на работа. Усилията на педагогическата колегия са насочени към личностното развитие на ученика, умението за общуване, изграждане на хармонични отношения със заобикалящия го свят с цел адаптиране и интегриране на децата със СОП.

Тяхните ученици са деца на възраст от 5 до 18 години, с проблеми в развитието:

  • интелектуална недостатъчност;
  • синдром на Даун;
  • детска церебрална парализа;
  • епилепсия;
  • аутизъм;
  • езиково – говорни нарушения;
  • поведенчески проблеми.

Те развиват познавателната си дейност по свой различен начин. Помага им се да вървят по-уверено към изграждане на полезни умения и навици за самостоятелен живот.

Прием в ЦСОП Варна

Насочването на ученици за обучение в ЦСОП се извършва от РЦПППО. Оформя се становище, относно образователните потребности и възможности за обучение на съответния ученик. Специалният педагог подбира и адаптира учебния материал по обем и трудност, съобразно индивидуалните възможности на всяко дете, избира адекватни методи и средства на обучение, разработва индивидуална програма за обучение и развитие на всяко дете. Специалистът създава необходимите условия за ефективност на учебно-възпитателния процес. Учителят подкрепя и насърчава изявите на децата в извънкласни и извънучилищни мероприятия- участие в изложби и конкурси, спортни мероприятия и състезания.

База

Центърът за специална образователна подкрепа Варна се  намира в централната част на града. Удобна локация, с наличието на близки автобусни спирки на извънградски и градски транспорт.

Центърът разполага с девет учебни кабинета и ерготерапевтично пространство. Подкрепящата среда в кабинетите е съобразена със сензорно интегративните дисфункции и нужди на децата по възрасти. В кабинетите в предучилищна и начално училищна група е предоставена мултисензорна среда, която предполага редуването на учебна и двигателна активност, която се пречупва през практическия опит на детето/ученика.

За невербалните деца от аутистичния спектър и трудно подвижните с ДЦП, Центърът разполага и работи за успешната комуникация чрез устройство за контрол с поглед Communicator5 и игри за тренинг на погледа и забавления Tobii.