За нас

Детска градина 12 Алени Макове работи от 6.00 до 18.00 ч. , при необходимост до 18.30 ч.
Материално-техническата база на детското заведение е обновена с нови гардеробчета, легла и дюшеци. Във всяка група има телевизор, касетофон и DVD. Занималните са слънчеви и просторни, със самостоятелни санитарни възли. Централната сграда и филиал „Славей” се отопляват с парно , а другите два филиала с климатици и трифазни калорифери. Дворът е около 2 500 кв.м и всяка група има самостоятелна площадка за игра. Храната на децата се приготвя в кухненски блок към детското заведение, основно ремонтиран и оборудван през 2008 год. През 2009 г. бе извършена подмяна на дограмата на сградата  на стойност 18 853,40 лв.
В момента детското заведение се посещава от 240 деца, разпределени в 10 групи.
За обучението, възпитанието и здравето на децата, полага грижи отговорен и висококвалифициран педагогически и непедагогически екип, който включва:
Директор: Емилия Георгиева Гайдарджиева
Детски учители и учител по музика – 21. Всички с висше образование, от тях 7 с втора квалификационна степен.
Логопед , който обхваща 50 деца.
Непедагогически персонал – 21.
Медицинското обслужване на децата, посещаващи детското заведение се осъществява от медицинска сестра с дългогодишен опит.

История на ДГ 12 Алени Макове 

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „АЛЕНИ МАКОВЕ” гр. Благоевград е детско заведение с 35 годишна история. Открито е на 04.03.1973 г. за 100 деца от три до седемгодишна възраст. Сградата е двуетажна, построена по типов проект с четири занимални и застроена площ 350 кв. м Намира се в централна градска част на ул.”Тодор Александров” №47.
През 1974 г. и 1975 г. към детското заведение са разкрити два филиала на ул.”Крали Марко” №№ 6 и 8 а през 2000 г. и филиал в сградата на детска ясла „Славей” намиращ се на ул. „Тодор Александров” №74.
Възпитателно-образователният процес се осъществява по утвърдени от Министерството на образованието и науката програми: „Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст” с автори Елена Русинова, Димитър Гюров и др. За индивидуална работа с децата се използват учебни помагала на издателсва „Изкуство” и „Моливко”. С тяхна помощ се осъществява непрекъснат и качествен възпитателно- образователен процес, с цел постигане на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.
По желание на родителите се организират и дейности извън държавните образователни изисквания – чуждоезиково обучение и танци.
През последните няколко години усилията ни са насочени към издигане и утвърждаване престижа на детското заведение като за целта сме си поставили следните приоритети:
  • създаване на оптимални и уютни условия за провеждане на модерен учебно възпитателен процес.
  • работа с родителите за изграждане на позитивна нагласа и доверие към детското заведение.
  • използване на празниците и развлеченията в детската градина, за създаване и поддържане на положителен имидж, чрез привличане на различни публики.
 Директор
Директор: Емилия Георгиева Гайдарджиева

Галерия