За нас

Детската градина е открита на 06.07.1960 г., като временна детска градина с една група, помещаваща се в читалището, с директор- Паунка Славова. Първите възпитаници на детското заведение, са родени през 1953 г.

На 01.02.1965 г. се открива временна детска градина, която се помещава в приспособена за детско заведение сграда.

На 01.09.1965 г. се открива редовна детска градина с една група и общо 5 души персонал.

През лятото на 1984 г. е изградена нова пристройка към сградата и от новата учебна година вече функционират две целодневни групи.

На 30.01.1985 г. на детска градина град Твърдица, кв. „Козарево”, се дава името Васил Левски Твърдица.  По- късно, поради спад на броя на децата, се закрива едната група към детската градина.

На 01.09.1995 г. след пенсиониране на Паунка Славова, за временно изпълняващ длъжността „директор” е назначена Райка Кръстева. Същата е директор до 06.06.2002 г.

От06.06.2002 г. до  01.09.2007 г. временно изпълняващ длъжността „директор” е Събина Делова. От 01.09.2007 г. до 01.09.2011 г. директор е Радостина Стефанова.

От 01. 09.2011 г. до 01.10.2012 г. длъжността „директор”, се изпълнява от Дойка Иванова.

Цялостната дейност на ДГ Васил Левски Твърдица има значими постижения, които трябва да бъдат развивани, но има и не по- малко слаби страни, които следва да бъдат преодолявани.

Поради наличието на интерес от страна на родителите и подадени молби, се обмисля вариант за откриване на трета група към детското заведение.

Целите, задачите, идеите винаги могат да бъдат обсъждани и при необходимост преформулирани, като трябва да се надграждат и винаги да служат в полза и интерес на детското заведение.

Материална база

Детска градина Васил Левски град Твърдица се помещава в една сграда:

Двора, заема площ от 3 дка. Застроената площ е 590 кв.м.

Детската градина е на един етаж, на който са разположени кухненски бокс, перално, гладачно и сушилно помещение, методичен кабинет, кабинет на образователния медиатор, кабинет приспособен за работа за деца със специални образователни потребности, медицински кабинет, оборудван със спешни шкафове, стая за персонала, физкултурен салон и склад за съхранение на дърва. В сградата са обособени 2 групи-  комбинирани като занималня и спалня. Игровата и образователна среда на групите непрекъснато се обновява и подобрява. Дворната площ е разделена на групови площадки с пясъчници, пързалки и катерушки.

Материалната база на детска градина „Васил Левски“ непрекъснато се обогатява и осъвременява, с което се подпомага осъществяването на иновативни творчески решения на педагогическите специалисти и реализирането на ефективен образователен процес.

Екип

В детска градина Васил Левски работят седем педагогически специалиста : директор, старши учители- двама, трима учители- бакалавър и един учител, който продължава образованието си във Тракийски университет – специалност ПНУП.

Директорът е с III ПКС, а старши учителя– с V ПКС.

Непедагогическият персонал включва помощно – обслужващ /6 души/, образователен медиатор- /1/, медицински /1/

Общата численост на персонала е 14 души.

Галерия