За нас

Европейски бизнес колеж ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект е съз­­­да­­ден през 1990 г. по Търговския закон от Бо­­тю Бо­­ри­­сов – ин­же­нер (1970 г.), ико­но­ми­ст (1976 г.), док­тор по ико­но­ми­ка (1980 г.). ФУ­­­МИ е аб­­­ри­­­ви­­­а­­­ту­­­ра от ду­­­ми­­­те:

  • фир­­­ме­­­но уп­­­ра­в­­­ле­­­ние;
  • мар­­­ке­­­тинг;
  • ико­­­но­­­ми­­­ка.

На япон­­­с­­­ки ду­­­ма­­­та “фу­­­ми” оз­­­на­­­ча­­­ва “пи­с­­­ме­­­ност” и “кул­­­ту­­­ра”. С при­е­ма­не­то на За­ко­на за на­род­на­та прос­ве­та (1992 г.) ФУ­МИ Ин­те­лект по­лу­ча­ва ли­ценз да из­да­ва дър­жав­но приз­на­ти до­ку­мен­ти, ДВ, бр. 6/1993 г. за придобиване на професия и специалност. За пе­ри­о­да от ос­но­ва­ва­не­то си до се­га ко­ле­жа­ни и кур­сис­ти в раз­лич­ни­те фор­ми на обу­че­ние са при­до­би­ли над 1500 час­тич­ни или пъл­ни сте­пе­ни на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция. В ре­зул­тат на 20-годишна сис­темна учебно-методична и при­лож­но-из­с­ле­до­ва­тел­с­ка ра­бо­та в ко­ле­жа са разработени над 90 учебни курса и са на­пи­са­ни над 60 учебници и учебни помагала в над 250 из­да­ния. След прие­ма­не­то на За­ко­на за про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние и обу­че­ние през 1999 г. (За­ко­нът за ПОО), ко­ле­жът от­го­во­ри ав­то­ма­тич­но на не­го­ви­те изис­к­ва­ния, за­що­то през це­ли­ят пе­ри­од на своето съ­щес­т­ву­ва­не е ра­бо­тил по стан­дар­ти, които отговарят на върховите европейски и световни постижения.

През де­­кем­­в­­­ри 2001 г. швей­­цар­­с­­­ка­­та ек­­с­­­пер­­т­­­на ор­­­га­­ни­­за­­ция Senior Expert Corps SWISSCONTACT нап­­­ра­­ви ака­­де­­ми­­чен одит на ко­­ле­­жа, кой­­то за­­вър­­­ши с оцен­­­ка­­та: “Сис­­­те­­ма­­та на обу­­че­­ние в ко­­ле­­жа поз­­­во­­ля­­ва из­­г­­­раж­­­да­­не­­то на зна­­ни­­е­­то да бъ­­де по-мал­­­ко те­­о­­ре­­тич­но и га­­ран­­­ти­­ращо пос­­­то­­ян­­­на връз­­­ка с прак­­­ти­­чес­­­ки­­те при­­ло­­же­­ния. Ка­­то ре­­зул­­­тат мо­­же да се твър­­­ди, че пред­­­ме­­ти­­те и учеб­­­но­­то съ­­дър­­­жа­­ние от­­­го­­ва­­рят на стан­­­дар­­­ти­­те на ЕС и Швей­­ца­­рия”.И по-на­­та­­тък. “Сту­ден­ти­те на ФУ­­МИ, ко­­и­­то имат зна­­чи­­тел­­­ни поз­­­на­­ния по нем­­с­­­ки език и са за­­вър­­­ши­­ли сред­­­но­­то си об­­­ра­­зо­­ва­­ние с “ма­­ту­­ра” мог­­ат да про­­дъл­­­жат об­­­ра­­зо­­ва­­ни­­е­­то си в Швей­­цар­­с­­­ки уни­­вер­­­си­­тет по при­­лож­нина­­у­­ки”.

Око­ло 30-40 на сто от за­вър­ш­ва­щи­те ко­ле­жа стар­ти­рат ма­лък соб­с­т­вен биз­нес. Ос­та­на­ли­те за­поч­ват ра­бо­та в бизнеса на други чрез кон­кур­си или за­е­мат мес­та, пред­ва­ри­тел­но за­я­ве­ни в ко­ле­жа от ра­бо­то­да­те­ли. На­ши въз­пи­та­ни­ци за­е­мат ви­со­ки по­зи­ции в из­вес­т­ни ком­па­нии ка­то Со­ни, Фло­ри­на, Со­лак и др.

Мисия и цели

Ми­си­я­та на ФУ­­МИ е да под­го­т­вя спе­ци­а­лис­ти за мал­кия и сред­ния биз­нес и пред­п­ри­е­ма­чи. Те имат пре­дим­с­т­во­то, че мо­гат да ра­бо­тят по стан­дар­ти­те на Ев­ро­пейс­кия съ­юз и мо­гат да прос­пе­ри­рат и да жи­ве­ят ин­те­ли­ген­т­но. Интелигентността е способност да се разви­ват способности, да се мисли рационално и да се действа ефективно. Ос­нов­на­та цел е за­вър­ши­ли­те да са ов­ла­де­ли ос­но­ви­те на из­кус­т­во­то да прос­пе­ри­рат и да жи­ве­ят ин­те­ли­ген­т­но и да мо­гат да се вклю­чат в прак­ти­ка­та без до­пъл­ни­тел­на под­го­тов­ка. За осъществяването на ми­­сията и основната цел обу­­че­­ни­­е­­то в колежа е до­­ми­­ни­­ра­­но от ус­­­во­­я­­ва­­не на пра­к­­­ти­­че­с­­­ки уме­­ния по ме­­ни­­дж­­­мънт, мар­­­ке­­тинг, ико­­но­­ми­­ка и информатика. Стра­­те­­ги­­я­­та на обу­­че­­ни­е­то ак­­­цен­­­ти­­ра вър­­­ху раз­­­ви­­ва­­не на ана­­ли­­ти­ч­­­но и ев­­­ри­с­­­ти­ч­­­но ми­с­­­ле­­не и умения за прак­ти­чес­ки дейс­т­вия. За цел­­­та се из­­­по­л­­з­­­ват ме­то­­ди на ев­­­ри­с­­­ти­ч­­­но­­ обу­­че­­ние, в т. ч. и метода “Ев­­­ри­­Ди­­ка”, раз­­­ра­­бо­­тен и из­­­по­л­­з­­­ван от ос­­­но­­ва­­те­­ля на колежа от 1977 г. на­­сам.

Колежът отделя специални ресурси да научи колежаните да мислят иновативно и рационално и да действат ефективно като Леонардо да Винчи. Про­фе­си­о­нал­ни­те компетенции, це­ле­ва­та ком­пю­тър­на под­го­тов­ка и ус­во­я­ва­нето на биз­не­сан­г­лийс­ки език на нивото на меж­ду­на­род­но признатите сертификати да­ват въз­мож­ност на ко­ле­жа­ните да пос­тиг­нат ефек­тив­на про­фе­си­о­нал­на и житейска ре­а­ли­за­ция.

Галерия