За нас

С Решение на Пловдивски окръжен съд от 2004 г. е регистрирано сдружение ”ИНТЕРБИЗНЕС – ИВАНОВА И С-ИЕ”. Предметът на неговата дейност е професионално обучение за  усъвършенстване и повишаване на квалификацията / надграждащо обучение/ в областта на:

 • Икономиката;
 • Информационните технологии;
 • Маркетинга;
 • Мениджмънта;
 • Услуги за личността;
 • Бизнес администрация;
 • Чуждоезиково обучение;
 • Експертно-консултантска работа в същите направления.

В сдружение  „Интербизнес – Иванова и сие” функционират:

 • ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ , лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение – Лиценз № 200712475 / 17.10.2010г. и Приложение към него от 19.06.2014 г., в който се провежда обучение по 20 професии и специалности. За всяка специалност  се получава Свидетелство за професионална квалификация за съответната степен или Удостоверение за професионално обучение по част от професията .
 • Дружеството е лицензирано за издаване на Европейски сертификат за компютърни умения – Лиценз № 21 от януари, 2010 год. на ECDL /European Computer Driving License/.
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ, разкрит от учебната 2010 / 2011 година със Заповед N РД 14- 111 / 21.07.2010 година на Министъра на образованието младежта и науката със  специалностите „Предприемачество и мениджмънт”, „Компютърни мрежи” и „Организация и управление в ресторантьорството”, а за 2011 / 2012 г. със Заповед № РД -09-1081/01.08.2011 г. са разкрити и новите специалности: „Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия” и „Приложна Фотография”.
 • Звено за ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА  И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ .

КАКВА Е ВАШАТА ПОЛЗА?

Ние Ви предоставяме учебни планове и програми, разработени в съответствие с Вашите изисквания, възможности и потребности.

Създаваме условия да възприемете добрите практики като ползвате експертизите на високо квалифицирани преподаватели и активни методи на обучение.

Ще повишите своята квалификация  и компетентност за постигане на желаните успехи в личностната и професионална реализация.