За нас

Общото събрание на Българската академия на науките приема постигнатите договорености като първа стъпка към интензивен диалог между правителството и научната общност за нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което науката трябва да заема в една цивилизована държава – член на Европейския съюз.

В резултат на проведените разговори се постигна принципно съгласие за следното:

 1. БАН и правителството ще работят съвместно за по-силно обвързване на научната дейност с конкретни обществени, секторни и институционални задачи.
 2. БАН да получи допълнително 15 милиона лева към бюджета за 2018 г., които да бъдат разпределени между отделните звена въз основа на техните резултати.
 3. От 2018 г. при формирането на бюджета на БАН ще се отчитат оценката на научните организации съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания, средната работна заплата и международните стандарти.
 4. МОН със съдействието на научната общност ще изработи механизъм за диференциран ръст на стипендиите на докторантите по показатели за научната дейност.
 5. МОН и други министерства съвместно с научната общност ще предложат на МС национални научни програми с висока обществена значимост.

Общото събрание на БАН декларира готовност за изпълнение на постигнатите договорености. Очакваме реални действия за изпълнение на поетите от правителството ангажименти, както и за реализация на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 “По-добра наука за по-добра България”. Настояваме започналият диалог да продължи с набелязване на конкретни действия и незабавно пристъпване към тяхното изпълнение в интерес на държавата и обществото.

В знак на добра воля временно преустановяваме протестните действия и оставаме в готовност за възстановяването им при неизпълнение на поетите ангажименти от страна на правителството.

Декларацията е приета от ОС на БАН на 21 декември 2017 г.

Проекти

 • Проект „Млади учени“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми.
 • Проект „Algosoil“ към Фонд „Научни изследвания”: Възстановяване на почви, увредени от нефтопродукти, чрез торене с микроводораслови култури.
 • Проект „Plant Stress Protection“ към Фонд „Научни изследвания”: Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества.
 • Проект „Водораслова биомаса“ към ИАРА: Изпитване на иновативна технология за екстракция на водораслова бимоаса и изграждане на ферма за аквакултури.
 • Проект „ERA 226“: Exploration of Balkan biodiversity of Capsicum spp. to extract biotic stress resistant germplasm.
 • Проект „BUL 15481“: Изолиране и характеризиране на гени свързани с репарацията на радиационно-индуцираните ДНК повреди при ечемика.