За нас

Историята на Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии – ПГХВХТ Дупница

Летоброенето на училището започва през 1939 г., когато в с. Рила е основано Практическо училище по тютюнопроизводство и технология на тютюневите изделия.

Училището започва своята дейност с една паралелка с прием на 25 ученика след завършване на седми клас не по-възрастни от 25 години. За кратко време училището се утвърждава като ковачница на кадри за нуждите на тютюнопроизводството в цяла Югозападна България. В началото на учебната 1941/42 година училището е преместено в гр. Дупница с цел да бъде създадена по-добра материална база и да се доближи до производствените предприятия. За учебна сграда е предоставено бившето училище “Кирил и Методий” намиращо се в двора на черквата “св Георги”. За практическата подготовка на учениците е предоставена 60 дк земя за производство на тютюн. Живеенето в общежитието е било задължително и в първите години всички ученици ползвали безплатна храна и безплатно униформено облекло. В практическото училище учениците излизали в градски отпуск, след обстоен преглед на униформеното облекло. Директор на първото училище бил Цветан Димитров, а по-късно директор е г-н Боян Киселички. Дълги години директор е и Атанас Попов, допринесъл много за създаване на материалната база.

По инициатива на Боян Киселички и Атанас Попов през 1961 г. практическото училище прераства в Техникум със срок на обучение 4 години. След завършване на обучението учениците получавали диплом за завършено средно образование с право да следват във висши учебни заведения.
Успоредно с обучението и възпитанието учителите са полагали неимоверни усилия за изграждане на солидна материална база където учениците получавали начални умения и навици, които по-късно доказвали в производствените предприятия. Училището растяло и се увеличавал с броя на паралелките. Създавали се необходимите учебни работилници. Недостатъчна се оказала и съществуващата учебна сграда.

През 1963/64 година Министерство на земеделието отпуснало средства за изграждане надстройка на учебната сграда. Липсвала строителна организация, която да изпълни проекта. Учителският колектив и директорът Атанас Попов решават сами да поемат обекта с помощта на учениците до намиране на строителна организация. С участието на малко строители средствата били усвоени своевременно. И днес ние изказваме нашето възхищение от тези хора, които са умеели не само да обучават и възпитават, но са участвали пряко в създаването на материалната база.

През учебната 1973/74 година са разкрити две паралелки със срок на обучение три години за подготовка на изпълнителски кадри в механизацията на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
През 1990 година след въвеждането на специалностите ” Химични технологии” и “Биотехнологии”, техникумът се превръща в Техникум по хранително-вкусова и химическа промишленост.
Техникумът се развива през годините под умелото ръководство на директорите г-н Говедарски, г-н Бачев, г-жа Гергинова и г-жа Недялкова.

От 1996 година директор на училището е инж. Венеция Соколова.
2003г. – Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии.
Получената общообразователна и професионална подготовка дава възможност на завършилите обучението да започнат работа в предприятията на хранително-вкусовата и химическа промишленост или да продължат обучението си във ВУЗ.

Обучението на учениците се осъществява от учители с необходимия образователен ценз, чиято основна задача е да създадат добре подготвени специалисти по съответните професионални направления, конкурентноспособни на трудовия пазар.

 

Специалности

Специалност в ПГХВХТ „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“

Професия –Картина8

„Лаборант”

С разширено изучаване на английски език

 дуална  форма на обучение

Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и предприятие.

 В 11 и 12 клас учениците могат да работят по 3 дни в седмицата на непълен работен ден, а фирмата ще им плаща заплата.

Даването на възможност на младите хора, докато са все още в училище да усетят какво е да се работи в реална работна среда ще им помогне по-късно да се реализират, когато започнат своето кариерно развитие.

Заявител на обучението е Балканфарма Дупница АД за производство на фармацевтични продукти, който ще бъде един от партньорите в професионалната подготовка на учениците.

Учебният план предвижда засилено обучение по предметите биология и химия и едновременна подготовка за кандидатстване и продължаване на образованието по професии в областта на фармацията, медицината, стоматологията,  както и за всички специалности на ВУЗ.

Ако искате успешна професионална реализация в областта на контрола и  производството на лекарства и химични продукти ….

Картина98Ако желаете по време на обучението да работите в реална работна среда и да получавате заплата….

Ако искате да сте част от един успешен и печеливш бизнес …

 

това е вашата професия!

Завършилите специалността могат да работят в:

Фармацевтична промишленост

Парфюмерийна – козметична промишленост

Химическа  промишленост

 

 

Специалност в ПГХВХТ „Производство на кулинарни изделия и напитки”

ПРОФЕСИЯ – ГОТВАЧ

СП.“ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

Picture1678

Готварството е едно от най-старите изкуства в света. То се изразява в умението да се приготвят в богато разнообразие ястия и напитки, които да бъдат вкусни, хранителни и полезни за организма.

Ако обичате да готвите, ако харесвате вкусно приготвеното, добре оформеното и красиво поднесено ястие и искате да се забавлявате и печелите пари от това, тогава –

вашето място е при нас!

Завършилите специалността могат да работят в: 
– заведения за обществено хранене / ресторанти, кафе-сладкарници, барове и бърза закуска/, хотели, ученически столове като готвачи.

Специалността е съобразена с: 
• възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение и интерес от страна на родители и ученици.
• най-новите изисквания на Европейския съюз и с нарасналото търсене на такива специалисти у нас и в чужбина.

Ще изучавате:Picture1234
• Материалознание на хранителните продукти
• Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение
• Технология на кулинарната продукция
• Сервиране
• Практика по технология на кулинарната продукция
• Практика по сервиране
Ще усвоите умения за:
• Приготвяне на кулинарни изделия и напитки
• Оформяне и реализация на кухненската продукция
• Ефективно използване на материално-техническата база

 

Галерия