За нас

Средно училище Св.св. Кирил и Методий в село Крупник е общинско финансирано училище в което се извършва обучение на ученици от 1 до 12 клас. Разположено на територията на село Крупник, второто по големина селище в община Симитли.
Училището е средищно за общината,приема ученици от околните ,близки села –Полена,Черниче,Полето,Брежани,Ракитна.Осигурен е безплатен транспорт за всички пътуващи ученици,както и безплатно столово изхраване.

Учебният процес в СУ Св.св. Кирил и Методий се осъществява на една смяна.
Учениците от 1 до 8 клас са обхванати в целодневна организация на учебния ден.
Училището разполага с добра материална база – уютни класни стаи, съвременно обурудвани кабинети по всички предмети, просторен мултимедиен кабинет, с работни места за учениците, интерактивна дъска и озвучителна техника за овладяване на новите технологии в учебния процес.
За изява на творческите способности ,учениците ползват залата за занимания по интереси,футболното, волейболно и баскетболни игрища.Изграден е изключителен парк-градина за отдих и релакс на учениците в междучасията и в извънучебно време.

Училището разполага с богата библиотека, видеозала с модерна аудио и видеотехника.
Ресурсният учител разполага с кабинет, в който работи с децата със СОП.
Осигурена е долекарска помощ.
Постоянното видеонаблюдение и присъствието на невъоръжена охрана допринасят за спокойствието на родителите за сигурността на децата им в училище.
За обучението на учениците в СУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Крупник се грижи екип от 30 учители,високо квалифицирани специалисти,всички със степен магистратура и допълнително придобити професионални квалификации.

Училището се включва активно в проекти на МОН- Средищно училище, Целодневно обучение и Квалификация на педагогическия персонал,проект”Твоят час”,проект”Нов шанс за успех”;проекти ,разработени от Община Симитли- Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване,и други.С осъзната амбиция и гордост учители и ученици от СУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Крупник,със 105годишна история-едно от най-старите училища в общината, съхраняват и опазват Кирило-Методиевия пламък, съпътстващ пътя на българския народ към наука, култрен възход и светли бъднини.

Прием

ПЛАН ПРИЕМ 1 И 8 КЛАС 2021/2022

ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Прием  на 1/една / паралелка с 22 ученици  в първи клас  за учебната 2021-2022г.

Училищна комисия  за прием на документи за прием на ученици в първи клас:

 • Председател: Любка Янева
 • Членове: Елена Манярска

График за реда на приемането на ученици в първи клас:

 • Подаване на заявления от 31 май 2021г. – 28 юни 2021г.;
 • Обявяване на списък на записаните ученици до 30 юни2021г.

Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището/по образец/;
 • Акт за раждане на детето/копие/;
 • Удостоверение за завършена подготвителна група в детската градина/оригинал/;
 • Медицински картон.

Критерии за приемане на ученици в първи клас:

 • Деца с постоянен адрес на територията на населеното място;
 • Деца ,чийто братя и сестри са ученици в същото училище;
 • Деца с постоянен адрес на територията на съседните населени места.

Цялата заповед можете да видите тук