За нас


СУ „Христо Ботев“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

История на СУ Христо Ботев – град Кубрат:

Учебна 1991/92 г.

Първи клас са сформирани 4 паралелки в девети – 3 паралелки. През учебната 1991/92 година се закрива длъжността заместник директор и е разкрита длъжността помощник директор. За такъв е назначен Стефан Калинов. Завършват 78 осмокласници и 100 единадесетокласници.

Учебна 1992/93 г.

В първи клас са приети ученици в 3 паралелки, в 9 клас – 3 паралелки.

В резултат на продължаващите дълго време спорове с МУЦПТО по повод воденето на трудовото обучение, със заповед РД – 14 – 79/23.10.1992г. на Министерството на образованието и науката СОУ „Хр. Ботев“ е преобразувано в основно училище и гимназия. Предложението е направено против волята и желанието на учителите и не е уведомена „Просвета“ – Разград. Заповедта не е приведена в изпълнение. В старата сграда на училището са настанени в следобедната смяна ученици от ново създаденото ПТУ по СС. Започват сериозни проблеми по стопанисванто на базата и съвместното съжителство.

На училището е признато правото на собственост върху 1471 дка училищни земи, за които ТКЗС в ликвидция, макар и след редица трудности и опит от страна на общинската администрация да отнеме средствата, изплаща рента.

Поради напускане на помощник директора Стефан Калинов като такива работят В.Панчева и В.Иванова. Завършват 91 осмокласници и 62 единадесетокласници.

Учебна 1993/94 г.

В първи клас са приети ученици в 3 паралелки, в девети- 2. В училище се обучават 852 ученици в 37 паралелки.

Приет е първият випуск профилирана паралелка биология. Приемът е с конкурсен изпит. Паралелката се окомплектова трудно.

Учебна 1994/95 г.

В първи клас са приети 3 паралелки ученици,а в 9 кл. – 3 паралелки.

В училище се обучават 894 ученици в 37 паралелки. Завършват 74 осмокласници и 58 единадесетокласници. Приет е вторият випуск – профил „биология“. Пенсионирали се: г-жа Цанкова, Стойчева, Илиева, Сълева.

Учебна 1995/96г.

Учебната година е открита с обичайна тържественост. В училището ще се обучават 845 ученици в 36 паралелки. Новоназначени учители Петя Трофилева – по информатика, Евелина Йорданова – по физкултура, Нина Велинова – по физика, Цеца Мичева, Цветомира Иванова, Мария Костадинова – начален курс, Сийка Русева – Музика, Ана Иванова – английски език, Дарина Николова – география. Годината е трудна поради продалжителната зима и липсата на достатъчно средства за отопление, поради, което се налага и прекъсване на учебните занятия за 3 дни.

В края на учебната година – преди 24 май- абитуриентите посещават заедно с класните си ръководители Р.Кирилова и А.Колева Македония и Охридското езеро. През лятото за учениците е организирано ексурзионно летуване в Стара планина и лагер на море.

След тържество на 16.09 учебната година започва с 855 ученици. За първи път от няколко години има приети повече първокласници – 105. Радостно е обстоятелството, че много родители от града предпочитат да запишат децата си в първи клас в нашето училище. Новоприетите ученици в 9 кл. са 52.

Учебна 1997/98г.

Учебната година започва с 34 паралелки и 7 сборни групи с 812 ученици. В хода на годината се потвърждава трайната тенденция за намаляване броя на учениците. Випускът на приетите първокласници е 3 паралелки – 74 ученици, а приемът в 9 кл.- 1 паралелка. През годината в училище работят учители и помощен персонал. Няма новопостъпили колеги. Петима начални учители защитават дипломни работи и придобиват втори клас квалификация. Извършена е подмяна на покрива на сградата на бившата гимназия и ремонт на парните котли в сградите. Годината приключва със следните резултати: ученици в края на годината – 804, дипломирани зрелостници – 46, дипломирани осмокласници 90. През месец април 1998г. в съответствие със Закона на народната просвета е Обявен конкурс за директори. Явявят се двама кандидати. Конкурсът е спечелен от досегашния директорТатяна Дочева.

Учебна 1998/99г.

Годината започва с 803 ученици в 34 паралелки. Не се налага съкръщаване на учители и друг персонал поради успешния прием в първи клас-3 паралелки с 82 ученици, запазения брой на другите ученици, както и новопостъпили. Сформирани са, макар и много трудно, 2 паралелки: с 38 ученици. За първи път е осъществен прием за профил „Информатика“ от 9 кл. През лятото и есента на 1998г. е изградена покривна конструкция на част от разширението на училището, ремонтирано е осветлението и подменен е паркетът във физкултурния салон. Средства са осигурени целево от бюджета на Министерството на образованието. Общинският бюджет не представя средства за ремонти.

От началото на бюджетната 1999г. училището придобива финансова самостоятелност, като започва работа по Наредба №6 и проекта на Фар за ФУСО.

Учебна 1999/2000г.

В историята на училището тази учебна година заема изключително важно място – на превала на два века, юбилейна (110 години от откриването на първото Кубратско училище). В девети клас са записани 61 ученици, разпределени в три паралелки: IXa клас – профилирана (информатика и англ.език) и класен ръководител Димо Митев – учител по математика; IXб клас – общообразователна паралелка, но учениците посочват в по голямата си част предметите биология и химия за изучаване в часовете за ЗИП. Ръководството на училището определя Елка Димитрова – учител по биология, която за първи път поема класно ръководство в горен курс. Реализацията й в това качество е много успешна (Тези „бележки“ са писани „Постфактум“ и поради тази причина може да се направи този извод) и IXв клас – също непрофилирана, но учениците се обособяват в две групи ЗИП с хуманитарна насоченост БЕЛ, История и философия. За класен ръководител е определена А.Колева – учител по История. Випуск 1999/2003г. е първият, който трябва да завърши средно образование съгласно нов учебен план, предвиждащ четиригодишен срок на обучение. Първите дванадесетокласници трябва да завършат със задължителни „матури“. Учебният план на випуск 1999г. претърпява промени и „матурите“ в крайна сметка не се състоят. Това не попречи учениците, дипломирали се през 2003г. да се реализират твърде успешно. Много малко от зрелостниците не продължават във ВУЗ.

Учебна 2000/2001г.

Учителският и ръководен състав на училището в общи линии остава непроменен. Учебната година протича в обичайния си ритъм и приключва нормално. На първото заседание на Педагогическия съвет е утвърдено годишното разпределение на часовете, Правилника за вътрешния ред и постоянни комисии, които се изискват по Закона за народната просвета. Тази година е паметна и за най – малките ученици – първокласниците – и за най – големите. Зрелостниците от XI клас са последните, които съгласно с реформата в образователната система – се дипломират със завършването на XI кл. Дипломите са връчени тържествено на 1 юли 2001г. в Актовата зала на училището, а ден преди това учениците от IX – X кл. получават бележниците си с годишните резултати.

Учителите от началния курс провеждот своите традиционни еднодневни екскурзии с учениците в края на годината. Класните ръководители на 10а,б,в класове – Димо Митев, Елка Димитрова и Атанаска Колева организират екскурзия за три дни по маршрут Кубрат – Казънлък – Пампорово – Калофер – Карлово – Габрово – Шипка – Търново – Русе – Кубрат. В информацията на Годишния учителски съвет директорът г-жа Татяна Дочева определя учебната година като успешна.