За нас

ТEХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ e водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки за район южен централен на Република България и е една авторитетна и представителна изнесена структура на Техническия университет – София. Филиалът в град Пловдив гарантира европейско качество на инженерното образование в трите степени на висше образование – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ с висококвалифициран преподавателски състав, съвременна материална база и модерно технологично оборудване за водене на съвременен и качествен учебен процес.

Във Филиалa на ТУ-София в гр. Пловдив студентите се обучават по специалностите в двата факултета:

Факултет по електроника и автоматика –

Компютърни системи и технологии; Електроника; Автоматика, информационна и управляваща техника; Електротехника;  Индустриално инженерство (на английски език); Оптоелектронна и лазерна техника; Сигнално-охранителна техника и автоматизирани системи за сигурност; Индустриална електроника.

Факултет по машиностроене и уредостроене –

Машиностроене и уредостроене; Машиностроителна техника и технологии; Мехатроника;  Транспортна техника и технологии;  Авиационна техника и технологии; Индустриален мениджънт; Дизайн и печатни комуникации; Мениджмънт на автомобилния транспорт; Автотранспортна техника /само задочна форма на обучение/.

Съгласно действащата рейтингова система на висшите учебни заведения в България, ТУ София, в това число и Филиалът са на първо място по професионални направления, в които са включени тези специалности.

В Центъра за развитие и квалификация и в Центъра по предприемачество се осъществява обучение за придобиване на допълнителна квалификация и специализация. В помощ на учебния процес е и Центърът за дистанционно и електронно обучение.

Център „Кариера и възпитаници“  подпомага комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците на университета и ежегодно организира форуми: „Ден на кариерата“ и „Стажове“, където студентите се срещат с бизнеса, с цел намиране на работа и стаж във водещи в България и света фирми.

Новите крупни инвеститори и новостроящите се промишлени предприятия в Пловдив и региона през последно време са предпоставка за нарастване на търсенето на инженерни кадри. Филиалът партнира с множество водещи фирми от страната и региона чрез съвместни проекти и провеждане на студентски стажове и практики, което е предпоставка за успешна реализация на обучаваните студенти в Технически университет – София, филиал Пловдив и утвърждава престижа на университета като водещо висше училище в областта на инженерните науки.

Дипломите на инженерите, завършили Технически Университет – София и неговия Филиал в гр. Пловдив, се признават в цял свят.

Профил

ТEХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, в своята дългогодишна история, се утвърди като водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки за южната част на Република България и е една авторитетна и представителна структура на Техническия университет – София.
Филиалът в град Пловдив гарантира европейско качество на образованието в трите степени на висше образование – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ с висококвалифициран преподавателски състав и модерно технологично оборудване за водене на съвременен и качествен учебен процес. В двата факултета на Филиала се обучават около две хиляди български и чуждестарнни студенти, в пет професионални направления по дванадесет бакалавърски специалности и четиринадесет магистърски програми, както и докторанти по двадесет и четири нaучни специалности в образователната и научна степен „доктор“.

Обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е с продължителност 8 семестъра.

Завършилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърска степен със срок на обучение 2 семестъра.

Филиалът на ТУ в град Пловдив осигурява качествено образование по широкопрофилни бакалавърски степени и профилирани магистърски специалности, които отговарят на потребностите на българската промишленост.

Съгласно действащата рейтингова система на висшите учебни заведения в България, ТУ София, в това число и Филиалът са на първо място по професионални направления, в които са включени тези специалности.

Дипломите на инженерите, завършили Технически Университет – София и неговия Филиал в гр. Пловдив, се признават в цял свят.

Структурата на ТУ София, филиал Пловдив включва два факултета: Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене.

Във Факултета по електроника и автоматика са базирани пет катедри и един център:

– Катедра “Компютърни системи и технологии”;

– Катедра ”Електротехника”;

– Катедра ”Системи за управление”;

– Катедра ”Електроника”;

– Катедра “Оптоелектронна и лазерна техника”;

– Център “Физическа култура и спорт”.

 

Факултетът по машиностроене и уредостроене има в структура си шест катедри:

– Машиностроителна техника и технологии;

– Машиностроене и уредостроене;

– Транспортна и авиационна техника и технологии;

– Индустриален мениджмънт;

– Механика;

– Математика, физика и химия.

 

Бакалавърски специалности:

– Компютърни системи и технологии;

– Автоматика, информационна и управляваща техника;

– Електроника;

– Електротехника;

– Индустриално инженерство (на английски език);

– Машиностроителна техника и технологии;

– Машиностроене и уредостроене;

– Транспортна техника и технологии;

– Авиационна техника и технологии;

– Индустриален мениджмънт;

– Дизайн и печатни комуникации;

– Мехатроника;

– Автотранспортна техника /само задочна форма на обучение/

Магистърски програми:

– Компютърни системи и технологии;

– Автоматика, информационна и управляваща техника;

– Електроника;

– Електротехника;

– Индустриално инженерство (на английски език);

– Оптоелектронна и лазерна техника;

– Сигнално-охранителна техника и автоматизирани          системи за сигурност;

– Индустриална електроника;

– Машиностроителна техника и технологии;

– Машиностроене и уредостроене;

– Транспортна техника и технологии;

– Авиационна техника и технологии;

– Дизайн и печатни комуникации;

– Мехатроника;

– Мениджмънт на автомобилния транспорт.

Научни специалности за образователна и научна степен „Доктор”:

– Системно програмиране;

– Компютърни системи, комплекси и мрежи;

– Квантова и оптоелектроника;

– Индустриална електроника;

– Електронизация в медицината;

– Автоматизирани ситеми за обработка на информацията;

– Системи с изкуствен интелект;

– Енергопреобразуващи технологии и системи;

– Теория на автоматичното управление;

– Елементи и устройства на автоматиката и     изчислителната техника;

– Електрозадвижване;

– Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране;

– Автоматизация на производството;

– Електроизмервателна техника;

– Електронизация;

– Приложна механика;

– Материалознание и технология на машиностроителните материали;

– Технология на машиностроенето;

– Металорежещи машини и системи;

– Рязане на материалите и режещи инструменти;

– Механика на флуидите;

– Проектиране и конструиране на автоматични и  пилотирани летателни апарати;

– Автомобили,трактори и кари;

– Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт;

– Технологии, машини и системи за заваръчното  производство;

– Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите;

– Двигатели с вътрешно горене;

– Теория на механизмите, машините и автоматичните линии;

– Метрология и метрологично осигуряване.

Център за развитие и квалификация

Центърът дава възможност за придобиване на допълнителна професионална квалификация. В зависимост от нуждите на фирми и ведомства, се провежда по заявка и специализирано обучение и извършва консултантска дейност.

Предлагат се краткосрочни курсове, с продължителност до 1 семестър, за работа със специализирани програмни продукти (AutoCad, SolidWorks и др.), за подготовка на кандидат-студенти, за подготовка на експерти в областта на качеството и безопасността на машините, технологиите и енергията и др.

Дългосрочното обучение осигурява задълбочени знания и умения, които съответстват на тясна специализация в избраната област. Продължителността на обучението е 2 до 3 семестъра.

Дългосрочните специализации са обособени в две направления:

Техническо направление:

– Компютърни мрежи и комуникации;

– Електроенергетика;

– Международен инженер по заваряване;

– Международен технолог по заваряване;

Икономическо и обществено направление:

– Банки и финансов бизнес;

– Бизнес предприемачество;

– Международни икономически отношения;

– Управление на проекти;

– Правна закрила на интелектуалната собственост;

– Педагогика.

Научната дейност на Филиала на ТУ –  София в Пловдив е насочена към разработване на научни и приложни проекти от висококвалифицирани преподаватели, докторанти, студенти и техници, които извършват на договорна основа научни изследвания и развойна, внедрителска и консултантска дейност.

Ежегодно научни колективи от Филиала активно работят по научни проекти, финансирани от „Фонд научни изследвания” към МОН и научни проекти, финансирани от НИС на Технически университет -София. Колективи от Филиала имат участие и в проекти от иновационния фонд на МИЕТ. Преподаватели от Филиалa имат участие и в международни проекти, съответно по рамковите програми на ЕС и по програма COST.

Научноизследователската дейност се изразява и в разработване на дисертации и публично представяне на научните трудове на различни форуми и в списания. Публикуват се статии в реномирани списания, изнасят се доклади на международни конференции у нас и в чужбина.

Филиалът организира всяка година научни конференции с международно участие „ТЕХСИС“. В тях участват традиционнo представители от редица страни.

Във Филиала се издава списание Journal of the Technical University, Plovdiv Branch, в коeто се публикуват статии в областта на машинните науки, електротехника, електроника, автоматика и компютърни науки.

Направления на научноизследователски задачи, които Филиалът изпълнява са в областта на :

– Компютърни системи и технологии;

– Електротехника, електроника , автоматика, и системи за управление;

– Транспортна и авиационна техника;

– Машиностроителна техника и технологии;

– Индустриален мениджмънт и предприемачество.

Международното сътрудничество на Филиала се осъществява в следните направления:

  • Двустранно сътрудничество

Технически университет София, Филиал Пловдив поддържа активни контакти с университети от различни страни, с които има подписани рамкови договори за сътрудничество.

  • Участие в европейски образователни и научноизследователски програми

Сътрудничеството с висши училища и научни институции от Европейския съюз се осъществява на базата на европейски обазователни и научноизследователски програми и професионалните мрежи за учени и изследователи.

Благодарение участието в тези програми, Филиалът предоставя на студентите възможности за частично обучение, подготовка на дипломни работи и специализирани практики в европейски университети и институции, а на преподавателите – краткосрочни и дългострочни специализации в чужбина.

Обучение на чуждестранни студенти

Във Филиала на Технически Университет – София в гр. Пловдив функционира изнесено на ТУ – София подготвително отделение за чуждестранни студенти.

В него, в продължение на една учебна година (2 семестъра), чуждестранните студенти изучават български език, английски език, математика, физика и информатика. След успешно завършване на подготвителната година, обучението продължава по специалностите, по които са приети студентите.

За кандидатстване във Филиала, чуждестранните граждани представят диплома за средно образование и справка за изучаваните дисциплини.

Документите трябва да са преведени на български език и заверени в Българското посолство (консулство) в страната, от която идва студента.

Срокът на обучение по основните специалности във Филиала за „бакалавър” е 4 години за редовно обучение. Обучението в степен „магистър” е с продължителност 1,5 години.

Студентски живот

Студентският съвет е орган на самоуправление на студентите от Филиала. Той е неправителствена, нестопанска, нерелигиозна и неетническа организация, регистрирана по Закона за висше образование. Студентският съвет има за цел да изгражда добра академична и социална среда сред судентите като:

– следи и дава предложения за качеството на учебния процес;

– организира интелектуални, културни и социални  мероприятия;

– грижи се за социално-битовите въпроси на студентите;

– участва в разпределението на студентските стипендии и помощи.

Студентският живот във Филиала е наситен с множество разнообразни събития. Ежегодно във Филиала се провеждат форуми: „Ден на кариерата“ и „Стажове“, организирани от Център „Кариера и възпитаници“, където студентите се срещат с бизнеса, с цел намиране на работа и стаж във водещи в България и света фирми. Всички желаещи студенти, независимо от специалност, факултет, курс и форма на обучение могат да се регистрират в Център „Кариера и възпитаници“ за получаване на информация за стажантски програми, обучение и работни позиции.

Център „Кариера и възпитаници“  подпомага комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците на университета. Центърът предоставя услуги, свързани с кариерното развитие на възпитаниците на университета. Център „Кариера и възпитаници“ създава, поддържа и развива система за комуникации с кандидат-студенти, възпитаници на университет и бизнеса, чрез които да утвърждава престижа на ТУ – София и Филиала в Пловдив като водещо висше училище в областта на инженерните науки. Центърът привлича възпитаниците на университета и представителите на бизнеса за подобряване условията и качеството на учебния процес, свързано с материалната база, учебните програми, студентските практики и кариерната реализация на завършващите студенти. Център „Кариера и възпитаници“ събира и обработва информация за реализацията на възпитаниците на университета чрез осъществяване на обратна връзка. Центърът непрекъснато работи за заздравяване и разширяване на комуникацията между завършилите университета, бизнеса и академичната общност.

Новите крупни инвеститори и новостроящите се промишлени предприятия в Пловдив и региона през последно време са предпоставка за нарастване на търсенето на инженерни кадри. Филиалът партнира с множество водещи фирми от страната и региона чрез съвместни проекти и провеждане на студентски стажове и практики, което е предпоставка за успешна реализация на обучаваните студенти в Технически университет – София, филиал Пловдив.

Библиотека

Библиотеката при Техническия Университет – София, филиал Пловдив е създадена през 1986 г. и се развива като съвременен библиотечно-информационен център. Днес, тя разполага с около 100 000 библиотечни единици, като се стараем  всяка година да допълваме фонда с нови и необходими за учебния процес заглавия.

Университетската библиотека се състои от Централна библиотека в трети учебен корпус и Филиална библиотека във втори учебен корпус с обща разгърната площ 748 кв. м., две читални зали с 52 читателски места.

Библиотеката е включена в локалната мрежа на Филиала, разполага с 5 работни станции и с възможност за безжичен достъп до Интернет.

Библиотеката предлага широк спектър от традиционни и модерни услуги – изготвяне на библиографски справки, библиографски списъци, търсене в он-лайн база данни, междубиблиотечно заемане и други.

В библиотеката могат да се ползват следните електронни ресурси: библиографски и пълнотекстови бази от данни с научна информация в он-лайн режим – ScienceDirect, ProQuest, ISIWeb of Knowledge, Scopus, Engineering Village, EBSCOPublishing и списанията на Springer Link. Всяка учебна година МОН предоставя за временен и безплатен достъп и други бази данни.

Център по предприемачество

Основан през 1990 г. като Висша школа по стопанско управление, от

2006 г. става Център по предприемачество /ЦП/, в резултат на успешен проект на катедра „Индустриален мениджмънт“, финансиран от МИЕТ.

Целта на ЦП Пловдив е, да предоставя познания, умения, условия и контакти, които да дадат възможност на предприемчивите да планират, стартират и развиват успешни бизнес начинания.

Центърът организира курсове, срещи с успели предприемачи, студентски конкурс за най-добра бизнес идея, както и консултации за начинаещи предприемачи. (Посетете: http://entcentre.tu-plovdiv.bg/)

Целевата група, към която са насочени дейностите на Центъра са студенти, възпитаници и преподаватели от университетите в Южен централен регион, както и млади местни предприемачи.

В помощ на учебния процес е и Центърът за дистанционно и електронно обучение.

Кандидат Студенти

Галерия