За нас

НУ П. Р. Славейков Роман е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Първото училище в Роман е било открито през 1865 г. от учителя Въто Неков. Той добил образованието си на килиен учител в Долнобешовишкия манастир „Архангел Михаил“. След освобождението от Османско иго училището се настанява в къщата на избягалия турски спахия. Учители са били последователно братята Иван и Никола Тутманикови от село Караш.

През есента на 1883 г. околийският началник Никола Обретенов лично е посетил Роман, за да се запознае със състоянието на училището. Ето какво е записал:
Първо: в село Роман има училище.
Второ: училищното здание е добро и е на два ката. Състои се от две стай за училище и канцелария. Долната трета стая служи за потребите на училището. Училищната стая е без джамове, за което приказвах на кмета да ги приготви и нагласи, също и да опразни стаята, в която се помещава канцеларията, която да служи за учителя.
Трето: засега училището се посещава от 14 момчета и едно момиче.
Четвърто: населението не си праща редовно децата с извинение на полската работа.
Пето: учителят има свършен първи клас, получава 900 гроша и го хранят децата, които посещават училището.
Шесто: училището няма никакъв имот или доходи.
Седмо: селяните нищо не сеят за училището, но кметът обещава, че занапред ще поправи това, за което селяните му обещават съдействие.“

Мисия и визия

МИСИЯ:

Подготвяме личности, които ще променят света!

Личностите на утрешния ден са хора,

разбиращи събитията днес и гледащи с идея за промяна в бъдещето.

Мисията на педагогическия екип е да създаде

такава стимулираща и сигурна атмосфера, в която децата

да достигат високи резултати и успоредно с това

у тях да се изгражда критично мислене, да се развиват дарбите и

талантите им, да се спомага създаването на висока самооценка и

здраво самочувствие.

На ежедневна основа децата се насърчават да бъдат  себе си, да обичат другите и да се наслаждават на живота.

ВИЗИЯ:

Участие и ангажираност на родителите в процеса на възпитание и образование.

Широко публично доверие и подкрепа за политиките на училището.

Изграждане на отношения на взаимно уважение.

Информиране на родителите за всеки малък успех на детето и изграждане на увереност във възможностите му за бъдеща успешна реализация.

Популяризиране на всички училищни инициативи и успешно представяне на изяви с конкурсен характер на общинско, областно и национално ниво.

Всички ученици, включително деца с увреждания, се нуждаят от индивидуални услуги и подходи към ученето.

Всяко дете се чувства ценено, полезно и включено в живота на класа, училището, без значение неговият социален статус, способности или етнос.

Галерия